Lấy lại mật khẩu
x
Góp ý cho Welearn
x

  Trọn Bộ Bài Tập Thì Quá Khứ Đơn (Có Đáp Án)

  03.04.2022
  WElearn Wind
  5/5 - (1 vote)

  Thì quá khứ đơn là một trong những thì cơ bản, thường xuất hiện trong đề thi. Vì vậy, nếu không nắm chắc kiến thức, bạn sẽ rất khó để hoàn thành các bài tập cũng như bài thi. Hiểu được điều đó, Trung tâm gia sư WElearn đã tóm tắt kiến thức cơ bản về thì quá khứ đơn cũng như tổng hợp các bài tập thì quá khứ đơn để giúp bạn hiểu rõ hơn về thì này và học tốt môn tiếng Anh hơn. Cùng theo dõi nhé!

  >>>> Xem thêm: Gia sư môn tiếng Anh

  1. Tổng hợp kiến thức cơ bản

  1.1. Cách dùng thì quá khứ đơn

  • Diễn tả một hành động, sự việc đã xảy ra và kết thúc tại một thời điểm cụ thể hoặc mọt khoảng thời gian trong quá khứ
   Ví dụ: I was Japan last year
  • Diễn tả một hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ.
   Ví dụ: He always enjoyed going swiming.
  • Diễn đạt các hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ
   Ví dụ: Peter went out, had diner, then came back home
  • Diễn đạt một hành động xen vào một hành động đang diễn ra trong quá khứ.
   Ví dụ: John was listening to music, his friend came
  • Diễn đạt hành động không có thật ở hiện tại trong câu điều kiện loại III.
   Ví dụ: If I were you, I wouldn’t buy this car

  1.2. Công thức

  • Động từ thường
   • (+) S + V-ed + O
   • (-) S + did not + Vinf + O
   • (?)Q: Did + S + Vinf + O? A: Yes, S + did hoặc No, S + didn’t
  Cấu trúc thì quá khứ đơn

  Cấu trúc thì quá khứ đơn

  • Động từ tobe
   • (+) S + was/ were + O
   • (-) S + was/were not + O
   • (?) Q: Was/Were+ S + N/Adj? – A: Yes, S + was/were hoặc No, S + wasn’t/weren’t

  1.3. Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

  Để nhận ra động từ cần chia ở thì quá khứ đơn, bạn nên chú ý những từ sau có trong câu:

  • Yesterday: Hôm qua
  • Last night: Tối qua
  • Last week: Tuần trước
  • Last month: Tháng trước
  • Last year: Năm ngoái
  • Ago: Cách đây
  • At, on, in… + thời gian trong quá khứ
  • When + mệnh đề chia thì quá khứ đơn

  1.4. Các động từ quá khứ đơn

  • Ta thêm “-ed” vào sau động từ: Watch – watched / turn – turned/ want – wanted/ attach – attached/…
  • Động từ tận cùng là “e” -> ta chỉ cần cộng thêm “d”: type – typed/ smile – smiled/ agree – agreed
  • Động từ có MỘT âm tiết, tận cùng là MỘT phụ âm, trước phụ âm là MỘT nguyên âm -> ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-ed”: stop – stopped/ shop – shopped/ tap – tapped/

  Ngoại lệ một số từ không áp dụng quy tắc đó: commit – committed/ travel – travelled/  prefer – preferred

  • Động từ tận cùng là “y”:
   • Nếu trước “y” là MỘT nguyên âm (a,e,i,o,u) ta cộng thêm “ed”. Ví dụ: play – played/ stay – stayed
   • Nếu trước “y” là phụ âm (còn lại ) ta đổi “y” thành “i + ed”. Ví dụ: study – studied/ cry – cried

  1.5. Cách phát âm ed

  Đọc là /id/ khi tận cùng của động từ là /t/, /d/
  Đọc là /t/ khi tận cùng của động từ là /ch/, /s/, /x/, /sh/, /k/, /f/, /p/
  Đọc là /d/ khi tận cùng của động từ là các phụ âm và nguyên âm còn lại

  Một số động từ bất quy tắc không thêm “ed”.

  Có một số động từ khi sử dụng ở thì quá khứ không theo quy tắc thêm “ed”. Dưới đây một số động từ bất quy tắc thường gặp 

  Động từ nguyên thể Động từ quá khứ

  bất quy tắc

  Nghĩa
  go went đi
  see saw thấy
  smell smelt người
  drive drove lái
  break broke vỡ
  tell told kể
  speak  spoke nói
  say said nói
  hold  held giữ
  keep kept nắm, giữ
  take took lấy
  understand understood hiểu
  know knew biết
  write wrote viết

  2. Các dạng bài tập thì quá khứ đơn

  2.1. Bài tập thì quá khứ đơn với tobe

  Bài tập 1: Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu. Sử dụng was, were, wasn’t, werent

  1. Mom and Dad _____ at home yesterday. They were at the hospital.
  2. Yesterday was Monday. I ______ at school.
  3. ___ he free all day yesterday?
  4. The weather ___ nice. It was windy and rainy.
  5. I ______________ in Paris last month.
  6. Hoa and her friends  _________ tired last night.
  7. I __________with him yesterday.
  8. __________you at Lucy’s house yesterday? 
  9. He ____ not at school. He was at home. 
  10. ___ they happy last week? 

  Bài tập 2: Chọn đáp án đúng

  1. ___ you hot yesterday?
  2. Are
  3. Was
  4. Were
  5. It _____ very hot yesterday.
  6. is
  7. was
  8. were
  9. I ___ so happy yesterday.
  10. was
  11. were
  12. am
  13. Where ___ you now?
  14. Are
  15. Was
  16. Why ____ your brother sad last night?
  17. were
  18. is
  19. was

  Đáp án bài tập 1

  1. were
  2. was
  3. was
  4. was
  5. was
  6. were
  7. was
  8. were
  9. was
  10. was…wasn’t

  Đáp án bài tập 2

  1. C
  2. B
  3. A
  4. A
  5. A

  2.2. Bài tập thì quá khứ đơn với động từ thường

  Chia động từ phù hợp với từ trong ngoặc

  1. Yesterday, I (go)______ to the restaurant with a client.
  2. We (drive) ______ around the parking lot for 20 mins to find a parking space.
  3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.
  4. The waitress (ask) ______ us if we (have)________ reservations.
  5. I (say): “No, my secretary forgets to make them.”
  6. The waitress (tell)______ us to come back in two hours.
  7. My client and I slowly (walk) ______ back to the car.
  8. Then we (see) ______ a small grocery store.
  9. We (stop) in the grocery store and (buy) ______ some sandwiches.
  10. That (be) ______ better than waiting for two hours.

  Đáp án

  1. Yesterday, I went to the restaurant with a client.
  2. We drove around the parking lot for 20 mins to find a parking space.
  3. When we arrived at the restaurant, the place was full.
  4. The waitress asked us if we had reservations.
  5. I said, “No, my secretary forgets to make them.”
  6. The waitress told us to come back in two hours.
  7. My client and I slowly walked back to the car.
  8. Then we saw a small grocery store.
  9. We stopped in the grocery store and bought some sandwiches.
  10. That was better than waiting for two hours.

  2.3. Bài tập dạng chia động từ

  1. It was hard carrying the bags. They ….. very heavy. (be)
  2. I …. to school yesterday, because it was Sunday (not go)
  3. I was very tired, so I ….. the party early. (leave)
  4. The window was open and a bird ….. into the room (fly)
  5. My sister …… home late last night (come)
  6. ____ at my mom’s home yesterday. (stay)
  7. My holiday in Nha Trang last summer __
  8. wonderful. (be)
  9. We weren’t hungry, so we _ anything. (eat)
  10. I went to Thu’s house but she ___ at home. (be)
  11. We ___ about their holiday in Ho Chi Minh city. (talk)
  Bài tập tiếng ANh thì quá khứ đơn

  Bài tập tiếng ANh thì quá khứ đơn

  Đáp án

  1. were
  2. stayed
  3. didn’t go
  4. was
  5. left
  6. did not eat / didn’t eat
  7. flew
  8. was not / wasn’t
  9. came
  10. talked

  2.4. Bài tập dạng chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống

  cooked, didn’t have worked, wrote, slept, flew, was, came, travelled, were, went, ate

  1. My family ___ to The Great Pyramid of Giza by air last week.
  2. My friend __________to my home when I was sleeping.
  3. He was in a hurry, so he ___ time to phone you.
  4. It was hard carrying the bags. We ___very heavy.
  5. The window was open and a butterfly _________ into the room.
  6. She ______out with her boyfriend last night.
  7. Laura ___ a meal yesterday afternoon.
  8. Mozart

  more than 600 pieces of music.

  1. Gary ____

  chicken and rice for lunch.

  1. The bed was very comfortable so they ____ very well.

  Đáp án

  1. traveled
  2. went
  3. came
  4. cooked
  5. didn’t have
  6. wrote
  7. were
  8. ate
  9. flew
  10. slept

  2.5. Bài tập dạng đặt lại câu với thì quá khứ

  Đặt 5 câu Thì quá khứ đơn với các động từ sau:

  look, tobe, work, have, come

  Gợi ý

  1. I looked at her but she didn’t look at me.
  2. Yesterday was my birthday.
  3. My back hurts because I worked on the computer for too long.
  4. They had fun at the party last week.
  5. My friend came to my home when I was cleaning the floor.

  2.6. Bài tập dạng viết lại câu

  Viết lại câu sử dụng từ gợi ý đã cho:

  1. Yesterday/I/ see/ Jaden/ on/ way/ come home.
  2. What/ you/do/ last Monday/ You/ look/ tired/ when/ come/ our house.
  3. Minh/ not/ eat/ anything/ because/ full.
  4. cats/go/out/ him/ go shopping/They/ look/ happy.
  5. You and your classmates/not/study/lesson?
  6. It / be/ cloudy/ yesterday.
  7. In 1990/ we /move / to another city.
  8. when/you/get/ the first gift?
  9. She/ not/go/ to the church/five days ago.
  10. How/ be/ he/ yesterday?

  Đáp án

  1. Yesterday, I saw Jaden on the way I came home.
  2. What did you do last Monday? You looked tired when you came to our house.
  3. Minh didn’t eat anything because she was full.
  4. The cats went out with him to go shopping. They looked very happy.
  5. Did you and your classmates not study the lesson?
  6. It was cloudy yesterday.
  7. In 1990 we moved to another city.
  8. When did you get the first gift?
  9. She didn’t go to the church five days ago.
  10. How was he yesterday?

  3. Bài tập thực hành thì quá khứ đơn

  3.1. Bài tập cơ bản

  Bài 1: Bài tập chia động từ thì quá khứ đơn 

  1. I (eat)___________ dinner at six o’clock yesterday. 
  2. A: ___________ Helen (drive)___________ to work? – B: Yes, she ___________.
  3. My neighbor (buy)___________ a new car last week. 
  4. They (go)___________ to Italy on their last summer holiday. 
  5.  ___________ they (swim)___________ at the beach? – B: No, they __________.
  6. My family and I (see)___________ a comedy movie last night. 
  7. First, we (do)___________ exercise, and then we (drink)___________ some water. 
  8. Suddenly, the animal jumped and (bite)___________ my hand. 
  9. What time (do)___________ you (get up)___________ this morning? 
  10. The Wright brothers (fly)___________ the first airplane in 1903. 
  11. I think I (hear)___________ a strange sound outside the door one minute ago.
  12. When I was ten years old, I (break)___________ my arm. It really (hurt) __________. 
  13. The police (catch)___________ all three of the bank robbers last week. 
  14. How many times (do)___________ you (read)___________ that book? 
  15. Unfortunately, I (forget)___________ to (bring)___________ my money.

  Bài 2: Chuyển những câu dưới đây từ hiện tại đơn sang quá khứ đơn

  1. He goes to the swimming pool because he likes swimming.
  2. They have dinner at nine o´clock.
  3. Helen eats too many sweets.
  4. I buy the newspaper in the shop.
  5. We get up at eight o´clock and go to school
  6. Does she buy the newspaper in the shop over there? 
  7. Do they do their homework in the evening? 
  8. Do they have a good holiday? 
  9. Do they find any animal in the forest? 
  10. Is it dark when she gets up in the morning? 

  Bài 3: Chuyển những động từ bất quy tắc sau sang dạng quá khứ

  1. Be
  2. Become
  3. Begin
  4. Break
  5. Bring
  6. Build
  7. Buy
  8. Choose
  9. Come
  10. Cost

  3.2. Bài tập nâng cao

  Bài 1: Bài tập chia động từ quá khứ đơn

  On Friday, the children ___ (talk) about a day out together in the country. The next morning, they ___ (go) to the country with their two dogs and ___  (play) together. Ben and Dave ___ (have) some kites. Some time later the dogs  (be) not there. So they ___  (call) them and ____ (look) for them in the forest. After half an hour the children ____ (find) them and ___  (take) them back. Charlie ___  (be) very happy to see them again. At lunch time Nick ___ (go) to the bikes and ___ (fetch) the basket with some meat sandwiches. Then they ___  (play) football. Nick and Dave  ____ (win). In the evening they ___ (ride) home.

  Bài 2: Chuyển những câu sau sang câu phủ định và nghi vấn

  1. Nam wrote an essay in Literature class this morning.
  2. I watched TV yesterday morning.
  3. Nam and you were in the English club last Tuesday
  4. They ate noodles two hours ago.
  5. We always had a nice time on Christmas holiday in the past.
  6. My father decorated the Christmas tree.
  7. She bought a new dress yesterday.
  8. They were late for school.
  9. Mr.Tam took his children to the museum last Sunday.
  10. Hoa made a cushion for her armchair.

  Bài 3: Bài tập viết lại câu thì quá khứ đơn

  Hoàn thành câu sau đúng dạng thì quá khứ đơn

  1. It/ be/ cloudy/ yesterday.
  2. In 1990/ we/ move/ to another city.
  3. When/ you/ get/ the first gift?
  4. She/ not/ go/ to the church/ five days ago.
  5. How/ be/ he/ yesterday?
  6. and Mrs. James/ come back home/ and/ have/ lunch/ late/ last night?
  7. They/ happy/ last holiday?
  8. How/ you/ get there?
  9. I/ play/ football/ last/ Sunday.
  10. My/ mother/ make/ two/ cake/ four/ day/ ago.
  11. Tyler/ visit/ his/ grandmother/ last/ month.
  12. Joni/ go/ zoo/ five/ day/ ago.
  13. We/ have/ fun/ yesterday.
  14. My/ father/ not/ at the office/ the day/ before yesterday.

  4. Đáp án bài tập thực hành thì quá khứ đơn

  4.1. Đáp án bài tập cơ bản

  Bài 1

  1. ate 

  2. Did / drive / did 

  3. bought 

  4. went 

  5. Did / swim / didn’t 

  6. saw 

  7. did / drank 

  8. bit 

  9. did / get up 

  10. flew 

  11. heard 

  12. broke / hurt 

  13. caught 

  14. did / read 

  15. forgot / bring

  Bài 2

  1. He went to the swimming pool because he liked swimming.

  2. They had dinner at nine o´clock.

  3. Helen ate too many sweets.

  4. I bought the newspaper in the shop.

  5. We got up at eight o´clock and went to school.

  6. Did she buy the newspaper in the shop over there?

  7. Did they do their homework in the evening?

  8. Did they have a good holiday?

  9. Did they find any animal in the forest?

  10. Was it dark when she got up in the morning?

  Bài 3

  1. Was/ were
  2. Became
  3. Began
  4. Broke
  5. Brought
  6. Built
  7. Bought
  8. Chose
  9. Came
  10. Cost
  Thì quá khứ đơn

  Thì quá khứ đơn

  4.2. Đáp án bài tập nâng cao

  Bài 1

  1. talk
  2. went
  3. played
  4. had
  5. were
  6. called
  7. looked
  8. found
  9. took
  10. was
  11. went
  12. fetched
  13. played
  14. won
  15. rode

  Bài 2

  1. Nam didn’t write an essay in Literature class this morning. – Did Nam write an essay in Literature class this morning?
  2. I didn’t watch TV yesterday morning. – Did I watch TV yesterday morning?
  3. Nam and you were not in the English club last Tuesday – Were Nam and you in the English club last Tuesday?
  4. They didn’t eat noodles two hours ago. – Did they eat noodles two hours ago?
  5. We always didn’t have a nice time on Christmas holiday in the past. – Did we always have a nice time on Christmas holiday in the past?
  6. My father didn’t decorate the Christmas tree. – Did my father decorate the Christmas tree?
  7. She didn’t buy a new dress yesterday. – Did she buy a new dress yesterday?
  8. They were not late for school. – Were they late for school?
  9. Mr.Tam didn’t take his children to the museum last Sunday. – Did Mr.Tam take his children to the museum last Sunday?
  10. Hoa didn’t make a cushion for her armchair. – Did Hoa make a cushion for her armchair?

  Bài 3

  1. It was cloudy yesterday.
  2. In 1990, we moved to another city./ We moved to another city in 1990.
  3. When did you get the first gift?
  4. She did not go to the church five days ago./ She didn’t go to the church five days ago.
  5. How was he yesterday?
  6. Did Mr. and Mrs. James come back home and have lunch late last night?
  7. Were they happy last holiday?
  8. How did you get there?
  9. I played football last Sunday.
  10. My mother made two cakes four days ago.
  11. Tyler visited his grandmother last month.
  12. Joni went to the zoo five days ago.
  13. We had fun yesterday.
  14. My father was not at the office the day before yesterday./ My father wasn’t at the office the day before yesterday.

  5. Bài tập tổng hợp

  5.1. Bài 1

  Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các động từ sau ở dạng chính xác:

  (buy – catch – cost – fall – hurt – sell – spend – teach – throw -·write)

  1. Mozart …wrote….. more than 600 pieces of music.

  2 ‘How did you learn to drive?’ ‘My father . …………….. me.’

  3 We couldn’t afford to keep our car, so we …………… .. it.

  4 Dave ………………………………… down the stairs this morning and … . ………… ……………. his leg.

  5 joe ………………………………… the ball to Sue, who .. ….. .. .. .. .. …………… it.

   6 Ann ………. ….. a lot of money yesterday. She . … ……….. a dress which ……….. ….. .. ….. £100.

  5.2. Bài 2

  Hoàn thành các câu. Đặt động từ vào đúng dạng.

  1. lt was warm, so I ………. off my coat. (take)
  2. The film wasn’t very good. I .……….. it much. (enjoy)
  3. I knew Sarah was busy, so I …………………… ………………….. her. (disturb)
  4. We were very tired, so we . …………………. …………… the party early. (leave)
  5. The bed was very uncomfortable. I ………………………………………….. well. (sleep)
  6. The window was open and a bird ……………… ……….. ….. . into the room. (fly)
  7. The hotel wasn’t very expensive. lt .. ….. …. . …………. much to stay there. (cost)
  8. I was in a hurry, so I….. …. … .. ……… time to phone you. (have)

  9 lt was hard carrying the bags. They ………………………….. .. ……………. very heavy. (be)

  5.3. Bài 3

  Chọn đáp án đúng

  1. They __________ the bus yesterday.
  2. don’t catch       B. weren’t catch       C. didn’t catch     D. not catch
  3. My sister  __________ home late last night.
  4. comes                B. come                      C. came                 D. was come
  5. My father __________  tired when I __________ home.
  6. was – got          B. is – get               C. was – getted      D. were – got
  7. What __________ you __________ two days ago?
  8. do – do        B. did – did       C. do – did             D. did – do
  9. Where __________ your family __________ on the summer holiday last year?
  10. do – go        B. does – go               C. did – go       D. did – went

  5.4. Bài 4

  Bạn có cuộc nói chuyện với James về kỳ nghỉ của anh ấy. Viết câu hỏi của bạn để hoàn thành đoạn hội thoại dưới đây nhé:

  Hi. How are things?

  Fine, thanks. I’ve just had a great holiday.

  1. Where ….did you … go… ? To the U.S. We went on a trip from San Francisco to Denver.
  2. How …………… ………………………… . ? By car? – Yes, we hired a car in San Francisco.
  3. lt’s a long way to drive. How long. …………………… to get to Denver? – Two weeks.
  4. Where ………………. ? In hotels? – Yes, small hotels or motels.
  5. ………………………. good? – Yes, but it was very hot – sometimes too hot
  6. …………….. the Grand Canyon ? – Of course. It was wonderful.

  6. Đáp án bài tập tổng hợp

  6.1. Bài 1

  1. wrote
  2. taught
  3. sold 
  4. fell … hurt 
  5. threw .. . caught 
  6. spent … bought … cost

  6.2. Bài 2

  1. took
  2. didn’t enjoy
  3. didn’t disturb
  4. left
  5. didn’t sleep
  6. flew
  7. didn’t cost
  8. didn’t have
  9. wer

  6.3. Bài 3

  1. C
  2. C
  3. A
  4. D
  5. C

  6.4. Bài 4

  1. did you
  2. did you travel I did you go
  3. did it take (you)
  4. did you stay
  5. Was the weather
  6. Did you go to I Did you see I Did you visit

  Như vậy, WElearn đã Tổng Hợp Tất Cả Các Bài Tập Thì Quá Khứ Đơn. Hy vọng những kiến thức mà bài viết chia sẻ có thể giúp bạn cải thiện môn tiếng Anh của mình. Chúc bạn thành công nhé!

  Xem thêm các bài viết liên quan

  ? Trung tâm gia sư WElearn chuyên giới thiệu, cung cấp và quản lý Gia sư.
  ? Đội ngũ Gia sư với hơn 1000 Gia sư được kiểm duyệt kỹ càng.
  ? Tiêu chí của chúng tôi là NHANH CHÓNG và HIỆU QUẢ. NHANH CHÓNG có Gia sư và HIỆU QUẢ trong giảng dạy.