Lấy lại mật khẩu
x
Góp ý cho Welearn
x

  Bài Tập Trắc Nghiệm Thì Quá Khứ Hoàn Thành Có Đáp Án

  03.04.2022
  WElearn Wind
  3.5/5 - (2 votes)

  Thì quá khứ hoàn thành là một trong các thì thường xuyên xuất hiện trong đề thi. Vì vậy, nếu không học kỹ, bạn sẽ rấ dễ bị nhầm lẫn với thì quá khứ đơn hoặc rất dễ “mắc bẫy” của các thầy cô trong các bài kiểm tra. Hiểu được điều đó, Trung tâm WElearn gia sư đã tổng hợp lại các bài tập trắc nghiệm thì quá khứ hoàn thành để giúp bạn ôn luyện thật tốt. Cùng theo dõi nhé!

  >>>> Xem thêm: Gia sư môn tiếng Anh

  1. Tóm tắt lý thuyết thì quá khứ hoàn thành (Past perfect tense)

  1.1. Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành

  • Diễn tả một hoạt động đã xảy ra và hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ.
   • VD: I had gone out, when she came. (Tôi đã rời khỏi nhà trước khi cô ấy đến)
  • Diễn tả một hành động đã xảy ra và kéo dài tới một thời điểm nhất định trong quá khứ.
   • VD: By the time I graduated, I had gone to work for 2 years. (Trước khi tôi tốt nghiệp, tôi đã đi làm được 2 năm.)
  • Diễn tả một hành động xảy ra trước một thời điểm nhất định trong quá khứ.
   • VD: Hoa hadn’t used to meet her until yesterday (Hoa chưa từng gặp cô ấy cho đến hôm qua.)
  • Diễn tả hành động điều kiện không có thực trong quá khứ trong câu điều kiện loại III.
   • VD: If I were him, I wouldn’t buy this car (Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ không mua chiếc xe đó.)
  • Dùng để thể hiện sự thất vọng về sự việc nào đó trong quá khứ. (thường dùng cấu trúc điều ước trong quá khứ.)
   • VD: Hoa wishes she had come sooner. (Hoa ước cô ấy đến đó sớm hơn.)
  Bài tập thì quá khứ hoàn thành

  Bài tập thì quá khứ hoàn thành

  1.2. Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành

  Một số từ xuất hiện trong câu sử dụng thì quá khứ hoàn thành cần chú ý là:

  • Until then
  • By the time
  • Prior to that time
  • before
  • after
  • for
  • as soon as
  • by
  • by the end of + time in the past

  1.3. Công thức thì quá khứ hoàn thành

  • S + had + VpII
  • S + hadn’t + VpII
  • Had + S + VpII ?

  2. Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ hoàn thành

  2.1. Bài tập quá khứ hoàn thành cơ bản

  Bài 1: Chọn đáp án đúng nhất.

  1. She _________ the ocean before she moved to Vancouver.
   A. had never seen
   B. never seen
   C. have never seen
   D. had never saw
  2. The teacher ________ out when I arrived in the classroom.
   A. goes
   B. have gone
   C. has gone
   D. had gone
  3. I ______ my document before the power went out in the computer lab.
   A. had save
   B. have saved
   C. had saved
   D. saved
  4. When they arrived we _________ the test.
   A. had already started
   B. have already started
   C. starts
   D. already starting
  5. George _________ his furniture before he moved to Japan.
   A. have sold
   B. had sold
   C. had sell
   D. sells
  6. Larry _________ his homework already by the time Roy came over.
   A. finishes
   B. had finish
   C. had finished
   D. have finish
  7. I ________ a little Spanish before I went to Mexico.
   A. study
   B. had studied
   C. had study
   D. have studied
  8. Ruth ________ an Austrailian until she met John.
   A. had never met
   B. have never met
   C. never met
   D. never have met
  9. I ________ such majestic mountains before I went to Banff.
   A. never seen
   B. had never seen
   C. never have seen
   D. never saw
  10. ________ visited Toronto before your trip last summer?
   A. Have you ever
   B. You had
   C. Had ever you
   D. Had you ever

  Bài 2. Choose the correct answers

  1. The teacher ________ out when I arrived in the classroom.
   A. goes                           B. have gone                    C. has gone                        D. had gone
  2. I ______ my document before the power went out in the computer lab.
   A. had save                     B. have saved                    C. had saved                      D. saved
  3. When they arrived we _________ the test.
   A. had already started B. have already started      C. starts                   D. already starting
  4. George _________ his furniture before he moved to Japan.
   A. have sold                       B. had sold                        C. had sell                         D. sells
  5. Larry _________ his homework already by the time Roy came over.
   A. finishes                       B. had finish                   C. had finished            D. have finish

  Bài 3: Chọn đáp án có ý nghĩa giống với câu gốc 

  1. I had already seen the film but I decided to watch it again last night.
  2. I watched the film last night for the first time.
  3. Last night wasn’t the first time that I had seen the film.
  4. The boys were playing football while it was raining.
  5. The boys were playing football until it started to rain.
  6. The boys played football in the rain.
  7. I was writing an e-mail when our computer broke down.
  8. Our computer broke down before I wrote an e-mail.
  9. I had started writing an e-mail and then our computer broke down.
  10. My aunt bought me a lovely gift after she had spent the summer holiday with us.
  11. When the summer holiday was over, my aunt bought me a lovely gift.
  12. While my aunt was spending the summer holiday with us, she bought us a lovely gift

  2.2. Bài tập thì quá khứ hoàn thành nâng cao

  Bài 1: Chọn đáp án đúng

  1. The/ they/ get/ had/ off/ before/ of/ the/ turn/ light/ office/ out.
   A. The light had turned off before they got out of the office.
   B. The light have turned off before they got out of the office.
   C. The light had been turned off before they got out of the office.
   D. The light turned off before they got out of the office.
  2. By/ begin/ time/ I/ my/ she/,/ had/ leave/ the/ quickly/ work.
   A. By the time I began my work, she had left quickly.
   B. By the time I begun my work, she have left quickly.
   C. By the time I began my work, she left quickly.
   D. By the time I began my work, she left quickly.
  3. After/ finish/ my/,/ we/ back/ father/ his/ home/ work/ come.
   A. After my father have been finished his work, we came back home.
   B. After my father finished his work, we have came back home.
   C. After my father finish his work, we come back home.
   D. After my father finished his work, we came back home.
  4. Before/ go/ had/ an/ novel/ my/ to/ brother/ read/ interesting/ he/ bed.
   A. Before my brother went to bed, he read an interesting novel.
   B. Before my brother go to bed, he read an interesting novel.
   C. Before my brother went to bed, he had read an interesting novel.
   D. Before my brother go to bed, he had read an interesting novel.
  5. When/ her/ in/,/ he/ had/ join/ Linh/ best friend/ Bangkok/ the/ Ever/ meet.
   A. When Linh has met her best friend in Bangkok, he had joined the Ever.
   B. When Linh met her best friend in Bangkok, he had joined the Ever.
   C. When Linh meet her best friend in Bangkok, he joined the Ever.
   D. When Linh met her best friend in Bangkok, he joined the Ever.
  6. Cuong/ this/ before/ last night/ had/ text/ he/ went/ translate/ out.
   A. Cuong had translated this text before he go out last night.
   B. Cuong had translated this text before he went out last night.
   C. Cuong have translated this text before he went out last night.
   D. Cuong translated this text before he went out last night.
  7. Hung/ your/ before/ meet/ had/ email/ he/ use/ you?
   A. Have Hung used your email before he met you?
   B. Have Hung use your email before he met you?
   C. Had Hung use your email before he met you?
   D. Had Hung used your email before he met you?
  8. When/ I/ arrive/ had/ hadn’t/ my/ lunch/ parents.
   A. When my parents have arrived, I hadn’t had lunch.
   B. When my parents arrived, I hadn’t had lunch.
   C. When my parents arrived, I hadn’t have lunch.
   D. When my parents have arrived, I hadn’t had lunch.
  9. They/ before/ had/ to/ the meeting/ speak/ her.
   A. They had been spoken to her before the meeting.
   B. They had spoken to her before the meeting.
   C. They have spoken to her before the meeting.
   D. They had speak to her before the meeting.
  10. I/ that/ hadn’t/ see/ before/ was/ the man/ sure/ I.
   A. I have sure that I hadn’t seen the man before.
   B. I was sure that I hadn’t seen the man before.
   C. I was sure that I hadn’t see the man before.
   D. I was sure that I seen the man before.

  Bài 2: Chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống

  1. When Hoa arrived at the theater, the film ____________(start).
   A.  had start
   B. have started
   C. started
   D. had been started
  2. He ____________ (live) in Laos before He went to Vietnam.
   A. had live
   B. have lived
   C. had lived
   D. living
  3. After Lan ____________ (eat) the cake, Lan began to feel sick.
   A. had eaten
   B. ate
   C. had eat
   D. have eaten
  4. If he ____________ (listen) to me, he would have got the job.
   A. had listened
   B. listened
   C. had listen
   D. have listened
  5. Linh didn’t arrive until I ____________ (leave).
   A. had left
   B. have left
   C. left
   D. have left
  6. After they ____________ (finish) lunch, they went out.
   A. was forget
   B. had forgot
   C. have forgot
   D. had forgotten
  7. The tree was dead because it ____________ (be) arid all summer.
   A. being
   B. is
   C. had been
   D. have been
  8. I ____________ (meet) him somewhere before.
   A. met
   B. had met
   C. had meet
   D. have met
  9. They were late for the flight because they ____________ (forget) their passports.
   A. was forgot
   B. had forgotten
   C. was forgotten
   D. forgot
  10. Linh told me she ____________ (study) a lot before the exam.
   A. had study
   B. studied
   C. had studied
   D. have studied

  Bài 3: Chọn từ thích hợp

  1. They (come) ………….. back home after they (finish) ………… their work.
   A. came – have finished
   B. came – had finished
   C. come – had finished
   D. came – had finish
  2. She said that she ( meet) ……………………. Mr. Bean before.
   A. have met
   B. met
   C. had met
   D. had meet
  3. Before he (go) ……………….. to bed, he (read) …………………… a novel.
   A. went – had read
   B. go – had read
   C. went – have read
   D. went – read
  4. He told me he (not/wear) ………………………… such kind of clothes before.
   A. hadn’t worn
   B. worn
   C. is worn
   D. haven’t worn
  5. When I came to the stadium, the match (start) ………………………………….
   A. had start
   B. was started
   C. had started
   D. started
  6. Before she (listen) ………….. to music, she (do)…… ………. her homework.
   A. listen – had done
   B. listened – had did
   C. listened – had do
   D. listened – had done
  7. Last night, Peter (go) ……….. to the supermarket before he (go) ……… home
   A. have gone – went
   B. went – went
   C. had gone – went
   D. go – went

  2.3. Bài tập tổng hợp

  Bài 1: Chọn đáp án đúng

  1. They (cycle) all day so their legs were sore in the evening.
   A. Had been cycle
   B. Had been cycling
   C. Had cycled
   D. Had been cycled
  2. I (not / work) all day; so I wasn’t tired and went to the disco at night.
   A. Had not been working
   B. Had worked
   C. Had not worked
   D. Had not been worked
  3. They were very tired in the evening because they (help) on the farm all day.
   A. Had been helped
   B. Had been helping
   C. Helped
  4. He (drive) less than an hour when he ran out of petrol.
   A. Had been driving
   B. Had driving
   C. Had drived
   D. Drived
  5. Frank Sinatra caught the flu because he (sing) in the rain too long.
   A. Had been singing
   B. Had sang
   C. Had sung
   D. Had singing
  6. How long (learn / she) English before she went to London?
   A. Had she learned
   B. Had she been learning
   C. Had she learn
   D. She leared
  7. I (not / walk) for a long time, when it suddenly began to rain.
   A. Did not walk
   B. Had not been walking
   C. Had not walked
   D. Walked
  8. (where / she / live) before she moved to Chicago?
   A. Where did she live
   B. Where had she lived
   C. Where had she live
  9. (she / find) a place to stay when she went to Boston?
   A. Had she found
   B. Had she find
   C. Did she find
  10. (you / have) breakfast before you came here?
   A. Had had you
   B. Had you had
   C. Did you have
   D. Do you have
  11. (why / you / clean) the bathroom before you bathed the dog?
   A. Why had you cleaned
   B. Why you had cleaned
   C. Why cleaned you had
  12. (you / finish) your homework before you went to the cinema?
   A. Have you finished
   B. Had you finished
   C. Did you finishe
  13. We (look for) her ring for two hours and then we found it in the bathroom.
   A. Had looked
   B. Had looking
   C. Had been looking
   D. Looked
  14. The doctor took off the plaster that he (put on) six weeks before.
   A. Has put on
   B. Had put on
   C. Had been putting on
  15. My brother ate all of the cake that our mum (make).
   A. Had made
   B. Had been making
   C. Made
  16. When she went out to play, she (do / already) her homework.
   A. Had already done
   B. Have already done
   C. Already done
   D. Has already done
  17. They (wait) at the station for 90 minutes when the train finally arrived.
   A. Had waited
   B. Had been waiting
   C. Had wait
   D. Waited
  18. We (sleep) for 12 hours when he woke us up.
   A. Had been sleeping
   B. Had slept
   C. Slept
  Trắc nghiệm thì QKHT

  Trắc nghiệm thì QKHT

  Bài 2: Khoanh tròn dạng đúng của động từ ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ hoàn thành sau cho phù hợp với ngữ cảnh câu

  1. The robbers left/ had left the bank when the policemen finally arrived/ had arrived.
  2. When the rain started/ had started, the Atkinsons finished/ had finished planting trees.
  3. By the time Rebecca went/ had gone into the store, she got/ had got soaked.
  4. Darcey saw/ had seen this castle before she came/ had come again last Sunday.
  5. Mr.Palmer didn’t speak/ hadn’t spoken any Chinese before he moved/ had moved to Peking.
  6. Sonny got / had got fainted by the time the ambulance reached/ had reached the hospital.
  7. When my mother brought/ had brought me an apple, I finished/ had finished my homework.
  8. Mrs.Wilkinson refused/ had refused to drive the car because she had/ had had a terrible accident on the highway about a year ago.
  9. I didn’t think/ hadn’t thought of having a new house before I saw/ had seen that ad on TV.
  10. My uncle didn’t try/ hadn’t tried Italian food before went/ had gone to that restaurant.

  3. Đáp án bài tập trắc nghiệm thì quá khứ hoàn thành

  3.1. Đáp án bài tập cơ bản

  Bài 1

  1. had never seen
  2. had gone
  3. had saved
  4. had already started
  5. had sold
  6. had finished
  7. had studied
  8. had never met
  9. had never seen
  10. Had you ever

  Bài 2:

  1. had gone
  2. had saved
  3. had already started
  4. had sold
  5. had finished

  Bài 3:

  1. b
  2. b
  3. b
  4. a

  3.2. Đáp án bài tập nâng cao

  Bài 1:

  1. The light had turned off before they got out of the office.
  2. By the time I began my work, she had left quickly.
  3. After my father finished his work, we came back home.
  4. Before my brother went to bed, he had read an interesting novel.
  5. When Linh met her best friend in Bangkok, he had joined the Ever.
  6. Cuong had translated this text before he went out last night.
  7. Had Hung used your email before he met you?
  8. When my parents arrived, I hadn’t had lunch.
  9. They had spoken to her before the meeting.
  10. I was sure that I hadn’t seen the man before.

  Bài 2:

  1.B2.C3. A4. A5. A
  6. D7. C8. B9. B10. C

  Bài 3

  1B 2C 3B 4A 5C 6D 7C

  3.3.  Đáp án bài tập tổng hợp

  Bài 1: 

  1c

  2c

  4C

  5B

  6A

  8B

  7C

  9A

  10A

  11B

  12B

  13A

  14D

  15A

  16A

  17A

  18b

  Bài 2:

  1. had left – arrived2. started – had finished3. went – had got4. had seen – came5. hadn’t spoken – moved
  6. had got – reached7. brought – had finished8. refused – had had9. hadn’t thought – saw10. hadn’t tried – went

  Như vậy, WElearn đã Tổng Hợp Tất Cả Các Bài Tập Trắc Nghiệm Thì Quá Khứ Hoàn Thành. Hy vọng những bài tập trên có thể giúp bạn nắm vững kiến thức hơn về thì quá khứ đơn. Chúc bạn thành công nhé!

  Xem thêm các bài viết liên quan

  ? Trung tâm gia sư WElearn chuyên giới thiệu, cung cấp và quản lý Gia sư.
  ? Đội ngũ Gia sư với hơn 1000 Gia sư được kiểm duyệt kỹ càng.
  ? Tiêu chí của chúng tôi là NHANH CHÓNG và HIỆU QUẢ. NHANH CHÓNG có Gia sư và HIỆU QUẢ trong giảng dạy.