-->
Lấy lại mật khẩu
x
Góp ý cho Welearn
x

Bài tập và công thức chính xác về both and/ either or/ neither nor

13.10.2021
Ngọc

Both and/ either or/ neither nor đều là những cấu trúc câu dùng để nói đến hai đối tượng cùng một lúc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết phân biệt khi nào chúng. Vậy hãy cùng WELearnvn tìm hiểu nhé.

1. Nghĩa của Both and/ Either or/ Neither nor

Trước tiên, để hiểu rõ hơn về các cấu trúc này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nghĩa của chúng nhé.

Ở đây, chúng mình dùng hai đối tượng A và B để giải thích giúp bạn dễ hiểu hơn:

 • Both A and B: Cả A và B .
 • Either or: Hoặc cái này, hoặc cái kia (lựa chọn A hoặc B đều được). Đi kèm theo với động từ số ít ở dạng khẳng định, thường dùng trong câu hỏi và câu phủ định.
 • Neither nor: Không cái này, cũng không cái kia (không lựa chọn cái nào trong A và B). Là dạng phủ định của “both” và đi kèm với một động từ số ít ở thể khẳng định.

2. Both…and

Giờ thì bắt tay vào tìm hiểu cấu trúc câu Both…and nào.

2.1 Cấu trúc

S + V + BOTH + danh từ/ tính từ + AND + danh từ/ tính từ. 

Ví dụ:

 • This book is both informative and interesting. (Cuốn sách này vừa bổ ích vừa thú vị)
 • They want to drink both tea and coffee. (Họ muốn uống cả trà và cà phê).

Tuy nhiên, ở một số trường hợp, both cũng có thể đúng đầu để làm chủ ngữ. Khi đó, công thức là:

BOTH + danh từ 1 + AND + danh từ 2 + Động từ (chia ở số nhiều)

Ví dụ:

 • Both John and Tony like playing football. (Cả John và Tony đều thích chơi đá banh)
 • Both Tom and Jane are playing tennis. (Cả Tom và Jane đều đang chơi tennis)
Cấu trúc câu Both...and
Cấu trúc câu Both…and

2.2 Cách dùng

Vậy, both…and được dùng để làm gì? Dùng trong ngữ cảnh nào? Mình cùng khám phá nhé.

 • Both..and là một liên từ. Dùng để nối 2 câu lại với nhau, giúp chúng trở nên ngắn gọn hơn mà vẫn đủ ý nghĩa

Ví dụ thay vì viết: She eats apple. She eats banana. Bạn có thể viết: She eats both apple and banana.

 • Dùng both…and khi muốn nhấn mạnh vào số lượng (từ 2 trở lên ).
 • Both…and đứng ở đầu câu hoặc đứng sau động từ chính của câu

2.3 Viết lại câu

Trong các bài tập viết lại câu, có thể đề bài sẽ yêu cầu bạn đổi từ câu có sử dụng cấu trúc both and sang một cấu trúc khác và ngược lại. Cùng mình xem công thức chung của chúng là gì nhé.

2.3.1 Cấu trúc NOT ONLY – BUT ALSO

S + V + Not only + N/NP + But also + N/NP

➔ S + V + Both + N/NP + And + N/NP

Ví dụ:

Nam is not only handsome but also intelligent. (Nam không những đẹp trai mà còn thông minh.)

Nam is both handsome and intelligent. (Nam vừa đẹp trai vừa thông minh)

2.3.2 Cấu trúc AS WELL AS

S + V + N/NP + as well as + N/NP

➔ S + V + Both + N/NP + And + N/NP

Ví dụ:

This solution brings both benefits and drawbacks. (Giải pháp này đem lại cả lợi ích lẫn bất lợi)

This solution brings benefits as well as drawbacks. (Giải pháp này đem lại cả lợi ích cũng như bất lợi)

2.3.3 Nối hai câu lại thành một câu cùng nghĩa

Ở dạng này, both..and đóng vai trò là một liên từ (như mình đã nói ở phần 2.2) để nối hai câu lại với nhau.

Ví dụ:

Lan likes reading. Lan likes listening to music.

Lan likes both reading and listening to music.

3. Either or

Tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cấu trúc câu either or nhé.

3.1 Cấu trúc

Either Nor N+ V(chia theo N2)

Ví dụ:  

 • Either John or Bill is going to the beach today. (Hôm nay, hoặc John hoặc là Bill sẽ đến bãi biển).
 • Either John or his friends are going to the beach today. (Hôm nay, John hay và các bạn của anh ta sẽ đến bãi biển).

Ngoài ra, either…or còn liên kết với các cặp từ, cụm từ hoặc mệnh đề giữ chức năng ngữ pháp tương đương nhau

Ví dụ

 • She must be either upset or sad. (Cô ấy có lẽ hoặc là bị thất vọng hoặc là buồn).
 • Jane either learns English or goes to the market to buy food. (Jane hoặc ra học tiếng Anh hoặc đi chợ mua đồ ăn).
 • Either I go to the market or I go to the supermarket to buy food. (Hoặc là tôi đi chợ hoặc là tôi đi siêu thị để mua đồ ăn.)
 • She eats either beefsteak or salad for dinner. (Cô ấy thường ăn tối bằng thịt bò áp chảo hoặc rau quả trộn.)
Cấu trúc câu either...or
Cấu trúc câu either…or

3.2 Cách dùng

Dùng để diễn tả sự thay thế hoặc sự chọn lựa giữa hai thứ (đôi khi có thể nhiều hơn).

Động từ sẽ được chia theo chủ ngữ gần nhất.

3.3 Viết lại câu

Ở dạng này, đề bài thường cho 2 câu ở cùng mệnh đề khẳng định, yêu cầu chúng ta viết lại thành một câu hoàn chỉnh với cấu trúc câu either…or

Ví dụ:

We could have dinner at home. We could also go out to eat.

We could either have dinner at home or go out to eat.

4. Neither or

4.1 Cấu trúc

Neither Nnor N+ V(chia theo N2)

Ví dụ

 • Neither the boys nor Carmen has seen this movie before. (Cả những cậu bé và Camen đều chưa từng xem qua phim này trước đây).
 • Neither John nor Peter wants to leave yet. (Cả John và Peter đều chưa muốn đi).

Giống either or, neither…nor cũng có thể liên kết với các cặp từ, cụm từ hoặc mệnh đề giữ chức năng ngữ pháp tương đương nhau.

Ví dụ:

 • His job is neither interesting nor fancy. (Công việc này không thú vị và cũng chẳng hấp dẫn).
 • They neither drinks wine nor smokes. (Họ không uống rượu mà cũng không hút thuốc).
 • Neither he wants to go London nor I want to go there. (Anh ấy không muốn đến London mà tôi cũng không muốn đến đó).
 • I drink neither lemon juice nor orange juice . (Tôi không uống nước chanh cũng không nước cam).
Cấu trúc câu Neither...nor
Cấu trúc câu Neither…nor

4.2 Cách dùng

Được sử dụng khi chúng ta muốn phủ định đồng thời cả 2 đối tượng (đối tượng có thể là số nhiều) được nhắc đến.

Giống như either…or, với neither nor, động từ sẽ được chia theo chủ ngữ gần nhất.

4.3 Viết lại câu

Ở dạng này, đề bài thường cho 2 câu ở cùng mệnh đề phủ định, yêu cầu chúng ta viết lại thành một câu hoàn chỉnh với cấu trúc câu neither…nor

Ví dụ:

James doesn’t like cats. I don’t like cats.

Neither James nor I like cats.

5. Phân biệt Both and/ Either or/ Neither or

Chắc hẳn có nhiều bạn vẫn còn lấn cấn, không biết cách phân biệt Both and/ Either or/ Neither or. Đừng lo, WELearn sẽ giúp các bạn.

Giống nhau : 

 • Đều dùng để chỉ số lượng từ 2 trở lên.
 • Đều dùng với vai trò là 1 liên từ, đại từ.

Khác nhau: 

 • Sau both…and, động từ được chia ở dạng số nhiều
 • Sau either…or và neither…nor, động từ được chia theo chủ từ đứng ngay sau or/nor
Phân biệt Both and/ Either or/ Neither nor
Phân biệt Both and/ Either or/ Neither nor

Ví dụ:

 • Neither John nor his friends are going to the cinema. (John và các bạn anh ấy đều không dự định đi xem phim).
 • Both Lan and Hoa are going to the cinema. (Cả Lan và Hoa đều dự định đi xem phim).

Ngoài ra, chúng còn khác nhau về nghĩa

 • Both…and: nghĩa là “cả hai”, “đều”, hoặc “… vừa…vừa…”
 • Either …or: nghĩa là chỉ chọn 1 trong 2 sự vật hiện tượng được đề cập đến.
 • Neither…nor: nghĩa là không chọn cái nào trong 2 sự vật hiện tượng được đề cập đến. Nó ngược nghĩa với both…and

6. Bài tập

Bài 1: Viết lại câu với cấu trúc both and /neither … nor … /either … or …

 1. Mai was late. So was Hoa.
 2. He didn’t write and he didn’t phone.
 3. Jimmy is on holiday and so is Sam.
 4. Jimmy hasn’t got a car. Peter  hasn’t got one either.
 5. Lucian doesn’t watch TV and he doesn’t read newspapers.
 6. It was a boring film. It was long too.
 7. Is that man’s name Richard? Or is it Robert? It’s one of the two.
 8. I’m not pretty. I’m not talented
 9. We can leave today or we can leave tomorrow – whichever you prefer.

Bài 2: Điền từ đúng vào chỗ trống: BOTH – AND / EITHER – OR / NEITHER – OR

 1. Yesterday, I watched _______ the cartoon and the play. 
 2. I love this house. It is _______ beautiful ______ cheap. 
 3. My parents want to eat _______ meat or noodles. 
 4. ________ I nor my mother is a doctor.
 5. Chicken soup and mashed potato are my favorite food. I like_____of them.
 6. In this match, you _______ win _______ lose. It depends on your team
 7. _______ Lina_______ Chris will write the report. Just ask one of them.
 8. We could_______fly_______ go by train. It’s up to you.
 9. I need _______ your help _______ your assistance. I can do it all alone.
 10.  He felt_______ disappointed________angry. 

Đáp án

Bài 1:

 1. Both Mai and Hoa were late.
 2. He neither wrote nor phoned.
 3. Both Jimmy and Sam are on holiday.
 4. Neither Jimmy nor Peter has got a car.
 5. Lucian neither watches TV nor reads newspapers.
 6. The film was both boring and long.
 7. That man’s name is either Richard or Robert.
 8. I’m neither pretty nor talented
 9. We can leave either today or tomorrow.

Bài 2:

 1. Yesterday, I watched both the cartoon and the play. 
 2. I love this house. It is both beautiful and cheap. 
 3. My parents want to eat either rice or noodles. 
 4. Neither I nor my mother is a doctor. (
 5. Chicken soup and mashed potato are my favorite food. I like both of them.
 6. In this match, you either win or lose. It depends on your team.
 7. Both Lina and Chris will write the report. Just ask one of them.
 8. We could either fly or go by train. It’s up to you.
 9. I need neither your help nor your assistance. I can do it all alone.
 10. He felt both disappointed and angry. 

Như vậy, với công thức, ví dụ và bài tập rõ ràng, WELearn mong có thể giúp bạn giải đáp được những thắc mắc bấy lâu nay về công thức both and/ either or/ neither nor. Chúc bạn thành công nhé!

👉 Trung tâm gia sư WElearn chuyên giới thiệu, cung cấp và quản lý Gia sư.
👉 Đội ngũ Gia sư với hơn 1000 Gia sư được kiểm duyệt kỹ càng.
👉 Tiêu chí của chúng tôi là NHANH CHÓNG và HIỆU QUẢ. NHANH CHÓNG có Gia sư và HIỆU QUẢ trong giảng dạy.