Lấy lại mật khẩu
x
Góp ý cho Welearn
x

  Cấu Trúc Although, Despite, In spite of: Phân Biệt & Cách Dùng

  09.04.2022
  WElearn Wind
  Rate this post

  Although là cấu trúc câu thường xuất hiện trong các bài kiểm tra. Nếu như bạn không học kỹ, bạn sẽ rất dễ bị nhầm lẫn. Vì vậy, cùng WElearn tìm hiểu rõ hơn về cấu trúc although, cách sử dụng, các ví dụ và bài tập vận dụng qua bài viết dưới đây nhé!

  >>>> Xem thêm: Gia sư tiếng Anh dạy kèm tại nhà

  1. Định nghĩa về “ALTHOUGH” trong tiếng ANH

  ”Although” /ɔːlˈðəʊ/ phiên âm theo Anh-Anh, /ɑːlˈðoʊ/ phiên âm theo Anh-Mỹ.

  ”Although” là liên từ, nghĩa là mặc dù. Although được dùng để liên kết 2 vế có nghĩa ngược nhau về mặt logic, chỉ sự nhượng bộ.

  Ví dụ: She decides to quit this job although everyone prevent

  2. Cách dùng của “ALTHOUGH” trong tiếng ANH

  Although có thể đứng đầu câu hoặc giữa câu. Nhưng tùy vào vị trí sẽ biểu thị một sắc thái khác nhau.

  • Đứng ở đầu câu: Thể hiện sự trang trọng
  • Đứng ở giữa câu: Nhấn mạnh sự tương phản về mặt ý nghĩa

  Ví dụ

  • Although it rained heavily, his friend still went out
  • I failed the exam although I studied hard.

  3. Cấu trúc Although, Though, Even though

  Although, Though, Even though đều có nghĩa là mặc dù và có cấu trúc giống nhau.

  Cấu trúc: 

  • Although, Though, Even though + S + V, S + V +….
  • S + V Although, Though, Even though S + V
  Cấu trúc câu Although

  Cấu trúc câu Although

  Ví dụ:

  • Although/Though/Even though I missed bus, I didn’t go to school late
  • I still use my old phone Although/Though/Even though its screen was broken.

  Dù giống nhau về nghĩa nhưng 3 từ này khác nhau về sự biểu thị sắc thái

  • Sử dụng “Though” ở đầu câu mang nghĩa trang trọng hơn so với “Although”.
  •  “Even though” diễn tả sự tương phản mạnh hơn “although” và “though”.

  4. Các cấu trúc đồng nghĩa với although: Despite và In spite of

  Despite và In spite of cũng có nghĩa là mặc dù như Although, Though, Even though nhưng cấu trúc của chúng thì hơi khác 1 chút

  Cấu trúc

  • Despite/ In spite of + N/ phrase/ V-ing
  • Despite/ In spite of the fact that + S + V

   

  Ví dụ: 

  • Despite/ In spite of his illness, he still goes to school.
  • Despite/In spite of the fact that she can’t get a job, she still lives in London.

  5. Trường hợp đặc biệt của “ALTHOUGH”

  Although thường đi với một mệnh đề nhưng nếu dùng trong trường hợp trang trọng thì nó có thể được rút gọn 

  Ví dụ:

  • Although tired, Jason tried his best to do this
  • Although unpleasured, he still supports his team

  6. Chuyển đổi câu giữa Although và Despite

  Nguyên tắc chung khi biến đổi câu giữa Although và Despite là:

  • Although/ though + mệnh đề
  • Despite / in spite of + cụm từ
  Những Bí Ẩn Về Cấu Trúc Although Mà Bạn Chưa Biết

  Cách dùng Although, even though, in spite of và despite

  Dưới đây là một số cách biến đổi từ mệnh đề sang cụm từ

  Nếu chủ ngữ là danh từ + be + tính từ

  Cách đổi:

  Although + S + V 

  => In spite of/ despite + a/an/ the + ADJ + N

  Ví dụ: 

  Although Alex was interested in this film, he didn’t see it

  In spite of/despite of the interesting film, he didn’t see it

  Nếu chủ ngữ 2 mệnh đề giống nhau

  Khi chủ ngữ của 2 mệnh đề giống nhau, ta bỏ chủ ngữ ,động từ thêm “ing” .

  Ví dụ: Despite/In spite of being vigorous, the plants couldn’t survive the harsh winter.

  Nếu chủ từ là đại từ + be + tính từ 

  Ta biến đổi đại từ thành sở hữu, đổi tính từ thành danh từ và lược bỏ be 

  Ví dụ: Although the crops were vigorous, they couldn’t survive the harsh winter. 

  7. Bài tập cấu trúc although

  Bài 1: Điền ‘although’ – ‘though’ – ‘even though’ và ‘despite’ – ‘in spite of’ vào chỗ thích hợp

  ………………… the fact that she has lots of money, she is very modest.

  My younger sister didn’t choose that job ………………… the salary was high.

  ………………… having a broken leg, she took part in the competition.

  We didn’t go camping that day ………………… the nice weather.

  His mother didn’t let him go out ………………… he had done his homework.

  ………………… working very hard, he lost his job.

  Lots of people trust him ………………… his dishonesty.

  He never hangs out with his friends ………………… the fact that he has lots of free time.

  ………………… not enjoying playing sports, he plays basketball twice a week.

  ………………… my best friend’s father is very strict, she loves him a lot.

  ………………… the restaurant’s good service, I don’t think it’s the best restaurant in town.

  Their elder brother always goes to work late ………………… the fact that he lives near his company.

  ………………… we have studied very hard, we don’t think we can pass this exam.

  ………………… not exercising every day, my younger sister still has good health.

  That employee never feels stressed ………………… she worked 10 hours per day.

  Đáp án bài 1

  1. Despite/ In spite of 6. Despite/ In spite of 11. Despite/ In spite of
  2. , though/ even though 7. despite/ in spite of 12. despite/ in spite of
  3. Despite/ In spite of 8. despite/ in spite of 13. Although/ Though/ Even though
  4. despite/ in spite of 9. Despite/ In spite of 14. Despite/ In spite of
  5. , though/ even though 10. Although/ Though/ Even though 15. , though/ even though

  Bài 2: Chuyển từ câu chứa ‘although’, ‘though’ hoặc ‘even though’ sang câu dùng ‘despite’ hoặc ‘in spite of’. Một số câu có thể có nhiều hơn một cách chuyển đổi

  Even though he doesn’t know how to cook, he tries to cook every day.

  ⟶ Despite……………………………………………………………………………………………………………

  Everybody likes him, though he is unfriendly.

  ⟶ ………………………………………………………… in spite of ……………………………………………

  Yesterday, although it was stormy, all of my co-workers went to work.

  ⟶ Yesterday, despite…………………………………………………………………………………………..

  She doesn’t earn much money, even though she works very hard.

  ⟶ ………………………………………………………despite…………………………………………………….

  Although the song was very loud, the baby didn’t wake up.

  ⟶ In spite of…………………………………………………………………………………………………………

  Even though that young guy behaves impolitely, they invites him to lots of events.

  ⟶ Despite…………………………………………………………………………………………………………….

  She decided to buy the house, even though the neighborhood was very noisy.

  ⟶ ………………………………………………………… in spite of ……………………………………………

  Last month, they bought that car, though the design was old- fashioned.

  ⟶ ………………………………………………………… despite ………………………………………………..

  Even though Alex thought carefully while doing that exam, she made lots of mistakes.

  ⟶ In spite of…………………………………………………………………………………………………………

  We don’t enjoy eating at that restaurant, even though the servers are nice.

  ⟶ ………………………………………………………… in spite of …………………………………………….

  Đáp án bài 2

  1. Despite not knowing how to cook, he tries to cook every day.
  2. Everybody likes him in spite of his unfriendliness.
  3. Yesterday, despite the storm, all of my co-workers went to work.
  4. She doesn’t earn much money despite working very hard.
  5. In spite of the loud song, the baby didn’t wake up.
  6. Despite that young guy’s impolite behavior, they invite him to lots of events.

  Bài 3

  Chọn một trong các từ thích hợp sau để điền vào chỗ trống: although, in spite of, because, because of

  1. ________________ she is beautiful, everybody hates her.
  2. The children slept deeply ________________ the noise.
  3. ________________ earning a low salary, Sara helped her parents
  4. Jane rarely sees Alan ________________ they are neighbors.
  5. Kate did not do well in the exam ________________ working very hard.
  6. ________________ I was very hungry, I couldn’t eat.
  7. ________________ the difficulty, they managed to solve the math problem.
  8. Liza never talked to him ________________ she loved him.
  9. ________________ it was cold, Marie didn’t put on her coat.
  10. Clare did the work ________________ being ill.
  11. ________________ the weather was bad, we had a good time.
  12. ________________ all our hard work, a lot of things went wrong.
  13. ________________ we had planned everything carefully, a lot of things went wrong.
  14. I went to hospital ________________ I was feeling very ill.
  15. I went to work the next day ________________ I was still feeling ill.
  16. She accepted the job ________________ the low salary.
  17. She refused the job ________________ the low salary.
  18. I managed to sleep ________________ the hotel was noisy.
  19. I could not get to sleep ________________ the noise.
  20. He runs fast ________________ his old age.

  Đáp án bài 3

  1. Although
  2. in spite of
  3. In spite of
  4. Although
  5. In spite of
  6. Although
  7. In spite of
  8. Although
  9. Although
  10. In spite of
  11. Although
  12. In spite of
  13. Although
  14. Because
  15. Although
  16. In spite of
  17. Because of
  18. Although
  19. Because of
  20. In spite of

  Như vậy, bài viết đã tổng hợp tất cả Những Bí Ẩn Về Cấu Trúc Although Mà Bạn Chưa Biết. Hy vọng những kiến thức mà Trung tâm WElearn gia sư chia sẻ có thể giúp ích cho bạn trong việc học tốt môn tiếng Anh hơn. Chúc bạn thành công nhé!

  Xem thêm các bài viết liên quan

  ? Trung tâm gia sư WElearn chuyên giới thiệu, cung cấp và quản lý Gia sư.
  ? Đội ngũ Gia sư với hơn 1000 Gia sư được kiểm duyệt kỹ càng.
  ? Tiêu chí của chúng tôi là NHANH CHÓNG và HIỆU QUẢ. NHANH CHÓNG có Gia sư và HIỆU QUẢ trong giảng dạy.