Lấy lại mật khẩu
x
Góp ý cho Welearn
x

  Tổng Hợp Công Thức Kế Toán Quản Trị Thường Sử Dụng

  16.04.2022
  WElearn Wind
  Rate this post

  Kế toán quản trị là môn học “khó nhằn” của các bạn sinh viên kế toán. Vì vậy, WElearn đã tổng hợp các công thức kế toán quản trị để các bạn có thể tham khảo và “vượt qua nỗi ám ảnh” này.

  >>>> Xem thêm: Gia sư môn Toán dạy kèm tại nhà

  1. Công thức các loại kế toán chi phí

  1.1. Chi phí khác biệt (Chi phí chênh lệch)

  VD: DN đang cân nhắc giữa 2 phương án: bán hàng đại lý hay bán hàng tại doanh nghiệp. Giả sử doanh thu của cả 2 phương án là như nhau. Khi đó, để quyết định xem lựa chọn phương án nào, doanh nghiệp sẽ xem xét chi phí khác biệt của mỗi phương án.

  • Chi phí khấu hao là chi phí khác biệt: Nếu doanh nghiệp lựa chọn phương án bán hàng tại doanh nghiệp.
  • Chi phí hoa hồng: Nếu doanh nghiệp lựa chọn phương án bán hàng cho đại lý. Đây là phần tiền mà doanh nghiệp phải trả cho đại lý (nếu bán hàng tại DN thì chi phí hoa hồng = 0 ).
  • ……kế toán

  Mô hình như sau:

  công thức kế toán quản trị

  1.2. Chi phí chìm

  VD: Chi phí R & D dự án trước khi tìm nhà đầu tư.

  • Trường hợp dự án thành công => Chi phí R & D đưa vào chi phí của dự án.
  • Trường hợp dự án không thành công => Chi phí R & D là chi phí chìm, doanh nghiệp không được đưa vào chi phí của dự án mà phải tự mình gánh lấy.

  1.3. Chi phí cơ hội

  Tổng chi phí = Chi phí thực bỏ ra + Chi phí cơ hội

  1.4. Chi phí hỗn hợp (MC)

  Là chi phí bao gồm cả định phí và biến phí

  Công thức: y = ax + b

  VD: Chi phí điện là chi phí hỗn hợp

  • Điện dùng cho sản xuất => biến phí
  • Điện phục vụ cho an ninh, quản lý => định phí

  Chú ý: Có những chi phí mà tùy theo trường hợp mà nó là định phí, biến phí hay chi phí hỗn hợp.

  Ví dụ: Chi phí điện thoại

  • Nếu trả trước (nạp card vào xài): Biến phí
  • Nếu trả sau hoặc cố định: Chi phí hỗn hợp

  – Chi phí khấu hao theo phương pháp đường thẳng định phí

  – Chi phí khấu hao theo số lượng sản phẩm biến phí, bởi vì:

  kế toán

  Ví dụ:

  • Quảng cáo làm theo kiểu tức thời định phí không bắt buộc
  • Chi phí quảng cáo trong hợp đồng dài hạn định phí bắt buộc

  Như vậy, ta thấy được, việc phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí nhằm:

  Giúp việc ra quyết định được chính xác hơn, lập kế hoạch và dự toán ngân cách cũng cụ thể và chi tiết hơn.

  Đánh giá được mức độ rủi ro trong hoạt động kinh doanh và kiểm soát chi phí

  kế toán quản trị

  Chú ý: đường Y = b không thể kéo dài đến vô cùng, bởi vì quy mô của công ty, công suất hoạt động của máy móc thiết bị sẽ làm thay đổi FC.

  công thức kế toán quản trị

   2. Xác định công thức tính chi phí

  2.1. Phương pháp điểm cao – điểm thấp

  Đặt y = ax + b ( x: mức độ hoạt động, y: chi phí )

  – Tại điểm cao nhất : a. x max + b = y max

  – Tại điểm thấp nhất : a. x min + b = y min

  => Giải hệ phương trình trên tìm được a ( biến phí đơn vị ) và b ( định phí )

  2.2. Phương pháp bình phương tối thiểu

  Đặt y = ax + b (x: mức độ hoạt động, y: chi phí, n: số lần xuất hiện của mức độ hoạt động)

  công thức kế toán quản trị

  => Giải hệ phương trình trên tìm được a (biến phí đơn vị) và b (định phí)

  kế toán

  3. Lập phương trình chi phí cho mỗi đơn vị sản phẩm

  Chi phí đơn vị = TC/Q = (V.W + TFC)/Q = V + TFC/Q

  Gọi

  • Y : chi phí đơn vị sản phẩm
  • a: biến phí đơn vị sản phẩm (a = TVC / Công suất tối đa)
  • X : sản lượng

  => Phương trình chi phí cho mỗi đơn vị sản phẩm là Y = a + TFC / X

  => Phương trình tổng chi phí sản xuất Y = a * X + TFC

  Báo cáo thu nhập theo chức năng hoạt động của chi phí hoặc Báo cáo kiểu truyền thống (kế toán tài chính)

  Các chi tiêu

  Số tiền

  Tỷ trọng

  Doanh thu

  Giá bán * Số lượng tiêu thụ

  100

  Trừ: Giá vốn hàng bán

  Chi phí SX * Số lượng tiêu thụ

  GVHB/Doanh thu

  Lợi nhuận gộp

  Trừ: Chi phí hoạt động (CPBH & QLDN)

  CPBH & QLDN đơn vị * Số lượng sản phẩm sản xuất

  Lợi nhuận thuần (EBIT của hoạt động kinh doanh chính)

  Báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí (ứng xử của chi phí) hoặc Báo cáo kiểu trực tiếp

  Các chỉ tiêu

  Số tiền

  Đơn vị

  Tỷ trọng

  Doanh thu

  Giá bán * Số lượng tiêu thụ

  Giá bán đơn vị

  100

  Trừ:

  • Biến phí GVHB
  • Bao bì
  • Biến phí vận chuyển
  • Lương bán hàng….

  GVHB + Chi phí bao bì + Chi phí vận chuyển bán hàng + Lương nhân viên bán hàng (sản phẩm)

  Tổng biến phí/Số lượng tiêu thụ

  Biến phú/doanh thu

  Số dư đảm phí

  Trừ:

  • Định phí
  • Quảng cáo
  • Khấu hao
  • Định phí vận chuyển

  Quảng cáo + Khấu hao đường thẳng + Định phí vận chuyển …..

  Lợi nhuận thuần (EBIT của hoạt động KD chính)

  • Tỷ lệ số dư đảm phí = Số dư đảm phí / Doanh thu
  • Tỷ lệ số dư đảm phí  = ( Doanh thu – Biến phí ) / Doanh thu
  • Tỷ lệ số dư đảm phí  = ( Giá bán đơn vị – Biến phí đơn vị ) / Giá bán đơn vị

  4. Ứng dụng báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí để phân tích kịch bản

  kế toán

  Trong đó :

  • ∆ Doanh thu = P1 * Q1 – P0 * Q0
  • ∆ Biến phí = V1 * Q1 – V0 * Q0
  • Lợi nhuận thuần mới = Lợi nhuận thuần trước khi thay đổi + ∆ Lợi nhuận thuần

  5. Phương pháp xác định điểm hòa vốn

  5.1. Phương pháp đại số

  Điểm hòa vốn là tại đó EBIT = TR – TC = 0 => P * Q – ( TFC + V * Q ) =0

  • Sản lượng hòa vốn QHV = TFC / ( P – V )
  • Doanh thu hòa vốn TRHV = P * QHV
  • Thời gian hòa vốn = QHV / Qdự kiến

  5.2. Phương pháp số dư đảm phí

  Điểm hòa vốn là tại đó EBIT = Doanh thu – Biến phí – Định phí = 0

  • Số dư đảm phí = Định phí => (P – Biến phí đơn vị) * Q = Định phí
  • Sản lượng hòa vốn QHV = TFC / (P – V) = TFC / Số dư đảm phí đơn vị
  • Doanh thu hòa vốn TRHV = P * QHV = TFC / Tỷ lệ số dư đảm phí

  6. Phân tích lợi nhuận trong mối quan hệ với cơ cấu chi phí

  kế toán

  Ý nghĩa: Khi sản lượng vượt sản lượng hòa vốn, sản lượng hay doanh thu tăng ( giảm ) 1% thì lợi nhuận tăng ( giảm ) theo DOL % với điều kiện P, V, TFC không đổi.

  7. Phân tích biến động chi phí sản xuất

  7.1 Phân tích biến động chi phí NVL trực tiếp

  Xác định chỉ tiêu phân tích:

  • C0 = Q1*m0*G0
  • C1 = Q1*m1*G1
  • C0 : Chi phí NVL trực tiếp định mức
  • C1 : Chi phí NVL trực tiếp thực tế
  • Q1 : Số lượng sản phẩm sản xuất thực tế
  • m0­ : Lượng NVL trực tiếp định mức sản xuất 1 sp
  • m1­ : Lượng NVL trực tiếp thực tế sản xuất 1 sp
  • G0 : Giá mua định mức 1 đơn vị NVL trực tiếp
  • G1 : Giá mua thực tế 1 đơn vị NVL trực tiếp

  Xác định đối tượng phân tích – Biến động chi phí (∆C)

  • ∆C = C1 – C0
  • ∆C > 0: bất lợi
  • ∆C <= 0: thuận lợi

  Xác định ảnh hưởng của các nhân tố

  • Lượng NVL trực tiếp tiêu hao – biến động lượng (∆Cm): Cố định nhân tố giá mua NVL trực tiếp theo trị số định mức
   • ∆Cm = Q1*m1*G0 – Q1*m0*G0
   • ∆Cm > 0: bất lợi
   • ∆Cm <= 0: thuận lợi
  • Giá mua NVL trực tiếp – biến động giá ((∆CG): Cố định nhân tố lượng NVL trực tiếp tiêu hao theo trị số thực tế
   • ∆CG = Q1*m1*G1 – Q1*m1*G0
   • ∆CG > 0: bất lợi
   • ∆CG <= 0: thuận lợi

  7.2 Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp

  Xác định chỉ tiêu phân tích

  • C0 = Q1*t0*G0
  • C1 = Q1*t1*G1
  • C0 : CP nhân công trực tiếp định mức
  • C1 : CP nhân công trực tiếp thực tế
  • Q1 : Số lượng sản phẩm sản xuất thực tế
  • t0 : Lượng thời gian lao động trực tiếp định mức sx 1 sp
  • t1 : Lượng thời gian lao động trực tiếp thực tế sx 1 sp
  • G0 : Giá định mức 1 giờ lao động trực tiếp
  • G1 : Giá thực tế 1 giờ lao động trực tiếp

  Xác định đối tượng phân tích – biến động chi phí (∆C)

  • ∆C = C1 – C0
  • ∆C ≤ 0: thuận lợi
  • ∆C > 0: bất lợi

  Xác định ảnh hưởng của các nhân tố

  • Lượng thời gian lao động trực tiếp tiêu hao – biến động lượng (∆Ct): Cố định nhân tố đơn giá lao động trực tiếp theo trị số định mức
   • ∆Ct = Q1*t1*G0 – Q1*t0*G0
   • ∆Ct ≤ 0: thuận lợi
   • ∆Ct > 0: bất lợi
  • Giá thời gian lao động trực tiếp – biến động giá (∆CG): Cố định nhân tố lượng thời gian lao động trực tiếp tiêu hao theo trị số thực tế
   • ∆CG = Q1*t1*G1 – Q1*t1*G0
   • ∆CG ≤ 0: thuận lợi
   • ∆CG > 0: bất lợi

  7.3 Phân tích biến động chi phí sản xuất chung

  Phân tích biến động biến phí sản xuất chung

  Xác định chỉ tiêu phân tích :

  • C0 = Q1*t0*b0
  • C1 = Q1*t1*b1
  • C0 : Biến phí sản xuất chung định mức
  • C1 : Biến phí sản xuất chung thực tế
  • Q1 : Số lượng sản phẩm sản xuất thực tế
  • t0 : Lượng thời gian chạy máy định mức sản xuất một sản phẩm
  • t1 : Lượng thời gian chạy máy thực tế sản xuất một sản phẩm
  • b0 : Biến phí sản xuất chung định mức một giờ máy sản xuất
  • b1 : Biến phí sản xuất chung thực tế một giờ máy sản xuất

  Xác định đối tượng phân tích – biến động chi phí (∆C)

  • ∆C = C1 – C0
  • ∆C ≤ 0: thuận lợi
  • ∆C > 0: bất lợi

  Xác định ảnh hưởng của các nhân tố

  • Lượng thời gian máy sản xuất tiêu hao – biến động năng suất (∆Ct): Cố định nhân tố chi phí sản xuất chung đơn vị theo trị số định mức
   • ∆Ct = Q1*t1*b0 – Q1*t0*b0
   • ∆Ct ≤ 0: thuận lợi
   • ∆Ct > 0: bất lợi
  • Giá mua và lượng vật dụng, dịch vụ – biến động chi phí (∆Cb): Cố định nhân tố lượng thời gian chạy máy sản xuất theo trị số thực tế
   • ∆Cb = Q1*t1*b1 – Q1*t1*b0
   • ∆Cb ≤ 0: thuận lợi
   • ∆Cb > 0: bất lợi

  Phân tích biến động định phí sản xuất chung :

  Xác định chỉ tiêu phân tích

  • C0 = Q1*t0*đ0
  • C1 = Q1*t1*đ1
  • C0 : Định phí sản xuất chung định mức
  • C1 : Định phí sản xuất chung thực tế
  • Q1 : Số lượng sản phẩm sản xuất thực tế
  • t0 : Lượng thời gian chạy máy định mức sản xuất một sản phẩm
  • t1 : Lượng thời gian chạy máy thực tế sản xuất một sản phẩm
  • đ0 : Định phí sản xuất chung định mức một giờ máy sản xuất
  • đ1 : Định phí sản xuất chung thực tế một giờ máy sản xuất

  Xác định ảnh hưởng của các nhân tố :

  • Lượng sản phẩm sản xuất – biến động lượng (∆Cq)
  • ∆Cq =  – (Q1*t0*đ0 – Q0*t0*đ0)
  • ∆Cq ≤ 0: thuận lợi
  • ∆Cq > 0: bất lợi
  • Giá mua vật dụng, dịch vụ – biến động dự toán (∆Cd)
  • ∆Cd = Q1*t1*đ1 – Q0*t0*đ0
  • ∆Cd ≤ 0: thuận lợi
  • ∆Cd > 0: bất lợi
  • Xác định tổng biến động
  • ∆C = ∆Cq + ∆Cd
  • ∆C ≤ 0: thuận lợi
  • ∆C > 0: bất lợi

  8. Đánh giá trách nhiệm quản lý

  8.1 Báo cáo KQHĐKD theo số dư đảm phí (chi tiết lãi vay)

  Chỉ tiêu

  Số tiền

  Tổng số sản phẩm

  Đơn vị sản phẩm

  Doanh thu (1)

   

   

  Biến phí (2)

   

   

  Số dư đảm phí (3) = (1) – (2)

   

   

  Định phí SX, BH, QL (4)

   

   

  Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (ebit) (5) = (3) – (4)

   

   

  Lãi tiền vay (6)

   

   

  Lợi nhuận trước thuế (7) = (6) – (5)

   

   

  8.2 Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI)

  • Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu        =        Lợi nhuận trước thuế và lãi tiền vay/Doanh thu x 100%
  • Số vòng quay tài sản        =        Doanh thu/Tài sản hoạt động bình quân
  • Tài sản hđ bình quân  =  (Tài sản hđ đầu năm + Tài sản hđ cuối năm)/ 2
  • Tỷ lệ hoàn vốn đt = Lợi nhuận trước thuế và lãi vay / Tài sản hđ bình quân x 100%

  8.3 Lợi nhuận còn lại (RI)

  • RI = Lợi nhuận trước thuế và lãi vay  –  Mức hoàn vốn tối thiểu
  • Mức hoàn vốn tối thiểu = Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư tối thiểu   x   Tài sản hoạt động bình quân

  8.4 Giá chuyển giao

  Giá chuyển giao một sp = Biến phí 1 sp + Số dư đảm phí 1sp bị thiệt

  8.5. Báo cáo bộ phận

  Chỉ tiêu

  Công ty

  Bộ phận

  Phân xưởng 1

  Phân xưởng 2

  Doanh thu (1)

   

   

   

  Biến phí (2)

   

   

   

  Số dư đảm phí (3) = (1 ) – (2)

   

   

   

  Định phí bộ phận kiểm soát được (4)

   

   

   

  Số dư bộ phận kiểm soát được (5) = (3) – (4)

   

   

   

  Định phí bộ phận không kiểm soát được (6)

   

   

   

  Số dư bộ phận (7) = (5) – (6)

   

   

   

  Định phí chung (8)

   

   

   

  Lợi nhuận (9) = (7) – (8)

   

   

   

  9. Quyết định giá bán sản phẩm

  9.1 Xác định giá bán hàng loạt

  Phương pháp toàn bộ:

  •  Giá bán = Chi phí nền  + Số tiền tăng thêm
  • Chi phí nền = CPNVLTT + CPNCTT + CPSXC
  • Số tiền tăng thêm = Tỷ lệ số tiền tăng thêm * Chi phí nền
  • Tỷ lệ số tiền tăng thêm = (CP bán hàng + CPQLDN + Mức hoàn vốn mong muốn)/Tổng chi phí nền x100%
  • Mức hoàn vốn mong muốn = Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI)  * Tài sản hoạt động bình quân

  Phiếu tính giá bán đơn vị sản phẩm

   

  Số tiền

  Chi phí nền

   

  Chi phí NVLTT

   

  Chi phí NCTT

   

  Chi phí SXC

   

  Cộng chi phí nền

   

  Số tiền tăng thêm

   

  Giá bán

   

  Phương pháp trực tiếp (đảm phí)

  •  Giá bán = Chi phí nền + Số tiền tăng thêm
  • Chi phí nền = Biến phí sx + Biến phí BH + Biến phí QLDN
  • Số tiền tăng thêm = Tỷ lệ số tiền tăng thêm * Chi phí nền
  • Tỷ lệ số tiền tăng thêm = (Định phí SX, BH, QLDN + Mức hoàn vốn mong muốn)/Tổng chi phí nền x 100%
  • Mức hoàn vốn mong muốn = Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI)  * Tài sản hoạt động bình quân

  Phiếu tính giá bán đơn vị sản phẩm:

   

  Số tiền

  Chi phí nền

   

  Biến phí NVLTT

   

  Biến phí NCTT

   

  Biến phí SXC

   

  Biến phí BH và QLDN

   

  Cộng chi phí nền

   

  Số tiền tăng thêm

   

  Giá bán

   

  9.2 Xác định giá bán dịch vụ

  • Giá bán   = Giá thời gian lao động trực tiếp thực hiện   + Giá bán hàng hóa
  • Giá thời gian LĐ trực tiếp  = Giá một giờ lđ trực tiếp  + Số giờ lđ trực tiếp thực hiện
  • Giá 1 giờ lđtt  = Chi phí nhân công TT của 1 giờ lđtt +  CPQL, phục vụ của 1 giờ lđtt + Lợi nhuận của của 1 giờ lđtt    
  • CPNC trực tiếp của 1 giờ LĐTT = Tổng CPNC TT/ Tổng số giờ LĐTT
  • CP quản lý phục vụ của 1 giờ LĐTT = Tổng CP quản lý phục vụ/ Tổng số giờ LĐTT

  10. Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị

  1. Kế toán quản trị cung cấp thông tin chủ yếu cho nhà quản trị trong việc:

  a. Lập kế hoạch

  b. Tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá.

  c. Ra quyết định.

  *d. Tất cả các câu trên đều đúng.

  2. Kế toán quản trị áp dụng chủ yếu ở các tổ chức nào dưới đây

  *a. Tổ chức với mục tiêu lợi nhuận.

  b. Các cơ quan quản lý chức năng.

  c. Các tổ chức nhân đạo.

  d. Tất cả các tổ chức trên.

  3. Nội dung báo cáo kế toán quản trị do:

  a. Bộ tài chính quy định.

  b. Chủ tịch HĐQT quy định.

  *c. Nhà quản trị DN quy định.

  d. Nhân viên kế toán quản trị tự thiết kế.

  4. Phát biểu nào dưới đây là đúng:

  a. Thông tin do kế toán quản trị cung cấp không bao gồm các khoản chi phí phát sinh ở bộ phận điều

  hành.

  b. Kỳ báo cáo của kế toán quản trị thường là một năm.

  *c. Các DN có thể tự thiết kế hệ thống thông tin KTQT phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình.

  d. Kế toán quản trị có chức năng chủ yếu là kiểm soát điều hành, tính giá thành sản phẩm, kiểm soát

  quản lý và báo cáo cho bên ngoài.

  5. Đối tượng sử dụng thông tin của KTQT chủ yếu là:

  *a. Nhà quản trị các cấp của DN.

  b. Các cơ quan quản lý nhà nước.

  c. Cơ quan thuế.

  d. Tất cả các tổ chức trên.

  6. Thông tin kế toán quản trị phải:

  a. Tuân thủ quy định của các CMKT.

  b. Phù hợp với các nguyên tắc kế toán chung.

  c. Phù hợp với chế độ chính sách kế toán chung.

  *d. Linh hoạt, kịp thời và hữu ích.

  7. Tính linh hoạt của thông tin do KTQT cung cấp thể hiện ở:

  a. Đặc điểm thông tin.

  b. Phạm vi báo cáo.

  c. Mẫu báo cáo.

  *d. Tất cả các trường hợp trên đều đúng

  8. Kế toán quản trị cung cấp thông tin:

  a. Có ích cho công tác quản trị tài chính.

  b. Chỉ biểu hiện được bằng tiền.

  c. Toàn bộ doanh nghiệp.

  *d. Từng bộ phận doanh nghiệp.

  9. Kế toán quản trị là:

  a. Kế toán chi tiết của kế toán tài chính để tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.

  b. Một bộ phận của kế toán tài chính phục vụ cho quản trị doanh nghiệp.

  *c. Một bộ phận kế toán độc lập với kế toán tài chính phục vụ cho quản trị doanh nghiệp.

  d. Kế toán tổng hợp của kế toán tài chính.

  10. KTQT và KTTC giống nhau ở chỗ:

  a. Cùng sử dụng thông tin ban đầu của kế toán.

  b. Cùng cung cấp các thông tin về tình hinh kinh tế tài chính của doanh nghiệp.

  c. Cùng thể hiện trách nhiệm của các câp quản lý doanh nghiệp.

  *d. Các câu trên đều đúng.

  11. Kế toán quản trị được xây dựng và chuẩn hóa:

  a. Trong chính sách kế toán chung của Nhà nước.

  b. Trong chính sách kế toán của từng ngành nghề.

  c. Theo nhu cầu kiểm soát của những người sở hữu vốn.

  *d. Theo nhu cầu quản lý của nhà quản trị.

  12. Nhà quản trị yêu cầu thông tin của kế toán quản trị:

  a. Đảm bảo tính chính xác cao.

  *b. Nhanh và tin cậy hơn là chính xác nhưng chậm.

  c. Chính xác và nhanh.

  d. Khách quan, chính xác vì phải có chứng từ chứng minh.

  13. Mục tiêu của kế toán quản trị là:

  a. Cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và tình hình sử dụng vốn của doanh

  nghiệp.

  b. Xử lý các dữ liệu kế toán để thực hiện chức năng phân tích, dự toán, kiểm tra và ra quyết định.

  c. Cung cấp các thông tin theo yêu cầu của đối tượng sử dụng bên ngoài doanh nghiệp.

  *d. Cả 3 câu trên đều sai.

  14. KTQT và KTTC khác nhau ở phạm vi nào sau đây

  a. Đối tượng cung cấp thông tin.

  c. Đặc điểm thông tin.

  c. Phạm vi báo cáo.

  *d. Tất cả các ý trên.

  15. Thông tin ít chú trọng đến tính chính xác, có thông tin phi tiền tệ được cung cấp chủ yếu bởi:

  a. Kế toán tài chính.

  *b. Kế toán quản trị.

  c. hai câu trên đúng.

  d. Hai câu trên sai.

  16.Báo cáo KTQT thường được lập vào thời điểm:

  a. Khi kết thúc niên độ kế toán.

  b. Khi kết thúc quí.

  c. Khi cơ quan quản lý chức năng yêu cầu kiểm tra.

  *d. Khi nhà quản trị cần thông tin thực hiện các chức năng quản lý.

  17. Thông tin kế toán quản trị phải đảm bảo:

  a. Tính đơn giản, ngắn gọn.

  b. Hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị trong môi trường kinh doanh mới.

  *c. Cả (a) và (b) đều đúng.

  d. Cả (a) và (b) đều sai.

  18.Kế toán không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin mang tính chính xác mà đòi hỏi thông tin kế toán cung cấp phải:

  a. Linh hoạt

  b. Kịp thời.

  c. Hữu ích.

  *d. Tất cả các trường hợp trên đều đúng.

  19.Nhóm nào trong các nhóm dưới đây ít có khả năng nhất trong việc được cung cấp các báo cáo

  KTQT:

  a. Hội đồng quản trị.

  b. Quản đốc phân xưởng.

  *c. Cổ đông.

  d. Quản lý các cấp.

  20. Chi phí bán hàng là những chi phí phát sinh:

  *a.Để đưa sản phẩm từ kho của doanh nghiệp đến nơi tiêu thụ.

  b. Để hoàn thành sản phẩm.

  c. Để sản xuất sản phẩm.

  d. các câu trên đều đúng.

  21. Chi phí NVL trực tiếp là:

  a. Giá trị NVL chính, VL phụ và khấu hao TSCĐ.

  b. Giá trị NVL chính, VL phụ và CCDC.

  *c. Giá trị NVL chính, VL phụ sử dụng trực tiếp để sản xuất sản phẩm.

  d. Các câu trên đều đúng.

  22. Trong doanh nghiệp, chi phí là:

  *a. Mức tiêu hao của các nguồn lực đã sử dụng cho hoạt động trong kỳ, biểu hiện bằng tiền.

  b. Mức tiêu hao của lao động sống và lao động vật hóa, đã sử dụng cho hoạt động trong một thời kỳ, biểu hiện bằng tiền.

  c. Hai câu a và b đều đúng.

  d. Hai câu a và b đều sai.

  23. Chi phí sản phẩm là

  a. Chi phí gắn liền với sản phẩm được sản xuất ra.

  *b. Chi phí gắn liền với sản phẩm được sản xuất hoặc hàng hóa mua vào để bán.

  c. Hai câu trên đúng.

  d.Hai câu trên sai.

  24. Chi phí sản xuất bao gồm:

  *a. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí chế biến.

  b. Chi phí nhân công trực tiếp và chi phí chế biến.

  c. Chi phí sản xuất chung và chi phí chế biến.

  d. Ba câu a, b, c đều sai.

  25. Chi phí sản xuất của doanh nghiệp xây lắp bao gồm

  a. Hai khoản mục.

  b. Ba khoản mục.

  *c. Bốn khoản mục( chi phí NVL TT, CH NCTT, CP máy thi công, CP sản xuất chung).

  d. Các câu trên đều sai.

  26. Chi phí sản phẩm bao gồm:

  a.Chi phí mua hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

  *b.Chi phí NVL trực tiếp và chi phí chế biến hoặc giá mua hàng hóa

  c.Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

  d.Biến phí sản xuất hoặc giá mua hàng hóa.

  27. Chi phí thời kỳ bao gồm:

  a.Chi phí mua hàng và quản lý doanh nghiệp.

  b.Chi phí cấu tạo nên giá trị sản phẩm.

  *c.Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

  d.Chi phí sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp.

  28. Trong công ty, chi phí kiểm soát được của người cửa hàng trưởng được quyết định việc mua bán là:

  a. Chi phí khấu hao nhà cửa, máy móc thiết bị.

  b. Chi phí vận chuyển hàng, chi phí bao gói.

  c. Chi phí hội nghị khách hàng .

  d. Chi phí tiền lương cửa hàng trưởng.

  29. Chi phí thời kỳ là:

  *a. Chi phí phát sinh trong một thời kỳ và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của kỳ đó.

  b. Chi phí phát sinh trong nhiều kỳ và ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của kỳ báo cáo.

  c. Chi phí gắn liền với việc sản xuất sản phẩm của một kỳ.

  d. Các câu trên đều sai.

  30. Muốn đánh giá đúng trách nhiệm người quản lý một bộ phận của DN:

  *a.Phải tính chi phí kiểm soát được và không kiểm soát cho bộ phận đó.

  b.Chỉ tính chi phí kiểm soát được của người quản lý một bộ phận đó.

  c.Chỉ tính chi phí không kiểm soát được .

  d.Chỉ tính chi phí xác định được khi chi tiêu.

  31. Những đặc điểm nào sau đây thể hiện chi phí trực tiếp

  a. Liên quan trực tiếp đến từng đối tượng chiu chi phí.

  b. ĐƯợc tập hợp riêng theo từng đối tượng chịu chi phí.

  c. Phương pháp phân bổ ít làm sai lệch chi phí trong giá thành.

  *d. Các câu trên đều đúng.

  32. Những đặc điểm nào sau đây thể hiện chi phí gián tiếp

  a. Liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí.

  b. Không tập hợp riêng cho từng đối tượng được.

  c. Phương pháp phân bổ có thể làm sai lệch chi phí trong giá thành sản phẩm.

  *d. Các câu trên đúng.

  33. Trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo số dư đảm phí:

  a. Biến phí bao gồm biến phí sản xuất, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

  b. Chênh lệch doanh thu và biến phí là số dư đảm phí là khoản bù đắp định phí và hình thành lợi

  nhuận.

  c. Định phí sản xuất, bán hàng và quản lý doanh nghiệp tính hết trong kỳ, bất kể sản lượng tiêu thụ.

  *d. Ba câu a, b và c đều đúng.

  34. Chi phí ban đầu là khoản chi phí bao gồm:

  a. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí sản xuất chung.

  *b. Chi phí nguyên vật liêu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp.

  c. Chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.

  d. Các câu trên sai.

  35. Công dụng của việc phân loại chi phí thành chi phí kiểm soát được và không kiểm soát được là:

  a. Cung cấp thông tin để người quản lý ra quyết định.

  b. Cung cấp thông tin để đánh giá thành quả của người quản lý.

  *c. Hai câu trên đúng.

  d. Hai câu trên sai.

  36. Ở một mức khối lượng nhất định nếu biết tổng chi phí và tổng định phí thì biến phí đơn vị bằng:

  *a. (Tổng chi phí – tổng định phí)/khối lượng.

  b. (Tổng chi phí/khối lượng) – tổng định phí.

  c. (Tổng chi phí x khối lượng) – (tổng định phí/khối lượng).

  d. (Định phí x khối lượng) – tổng chi phí.

  37. Xác định chi phí nào sau đây có thể là biến phí cấp bậc

  a. Chi phí NVL trực tiếp.

  b. Chi phí NC trực tiếp.

  c. Chi phí bảo hiểm tài sản hàng năm.

  *d.Lương thợ bảo trì, chi phí năng lượng.

  38. Nếu khối lượng SX tăng từ 800 lên 1000 SP thì:

  a. Tổng biến phí sẽ tăng 20%.

  *b. Tổng biến phí sẽ tăng 25%(1000/25).

  c. Chi phí hỗn hợp và biến phí sẽ tăng 25%.

  d. Tổng chi phí sẽ tăng 20%.

  39. Chi phí chìm được giải thích là chi phí:

  *a. Đã phát sinh và lưu lại ở tất cả các PA kinh doanh.

  b. Đã phát sinh và được phân bổ cho các PA kinh doanh.

  c. Sẽ phát sinh và lưu lại ở tất cả các PA kinh doanh.

  d. Sẽ phát sinh và có sự khác biệt giữa các PA.

  40. Xác định nghiệp vụ nào dưới đây làm phát sinh chi phí ở doanh nghiệp.

  a. Thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp.

  b. Thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ.

  c. Thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp trực tiếp.

  *d. Hao hụt vật tư, tài sản trong định mức dự trữ.

  41. Xác định những chi phí nào sau đây có thể là định phí tùy ý:

  a. Chi phí khấu hao TSCĐ sản xuất.

  *b. Chi phí quảng cáo hàng năm.

  c. Tiền thuê nhà xưởng và thuê máy móc thiết bị sản xuất.

  d. Tiền lương ban giám đốc công ty.

  42. Biến phí thể hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh là:

  a. Tổng biến phí hoạt động phát sinh trong kỳ.

  *b. Tổng biến phí hoạt động tính cho số sản phẩm tiêu thụ trong kỳ.

  c. Tổng biến phí sản xuất trong kỳ tính cho số sản phẩm tiêu thụ.

  d. Các câu trên sai..

  43. Chi phí sản phẩm được giải thích là chi phí:

  a. Thời kỳ phát sinh cùng thời kỳ kết chuyển vào chi phí trên báo cáo kết quả kinh doanh.

  b. Thời kỳ phát sinh trước thời kỳ kết chuyển vào chi phí trên báo cáo kết quả kinh doanh.

  c. Thời kỳ phát sinh sau thời kỳ kết chuyển vào chi phí trên báo cáo kết quả kinh doanh.

  *d. Tất cả các câu trên đều chưa đầy đủ.

  44. Định phí thể hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh theo dạng số dư đảm phí là:

  *a. Tổng định phí sản xuất và định phí ngoài sản xuất phát sinh trong kỳ.

  b. Định phí sản xuất phân bổ cho số sản phẩm tiêu thụ.

  c. Định phí sản xuất và ngoài sản xuất phân bổ cho sản phẩm tiêu thụ.

  d. Các câu trên sai.

  45. Báo cáo kết quản kinh doanh theo dạng số dư đảm phí giúp nhà quản trị dễ dàng nhận biết:

  *a. Mối quan hệ chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận;

  b. Lợi nhuận trong kỳ;

  c. Trách nhiệm quản lý của nhà quản trị các cấp;

  d. Các đáp án trên đều sai.

  46. Số dư đảm phí là hiệu số giữa:

  a. Doanh thu trừ chi phí.

  *b. Doanh thu trừ biến phí.

  c. Doanh thu trừ định phí.

  d. Cac câu trên sai.

  47. Độ lớn đòn bẩy kinh doanh bằng:

  a. Tổng số dư đảm phí chia cho tổng lãi thuần.

  b. Tốc độ tăng lợi nhuận chia cho tốc độ tăng doanh thu.

  c. Tổng số dư đảm phí chia cho hiệu của tổng số dư đảm phí và định phí.

  *d. Cả ba đáp án (a), (b), (c) đều đúng.

  48. Tỉ lệ số dư đảm phí là tỉ số giữa:

  a. Số dư đảm phí chia doanh thu.

  *b. Số dư đảm phí chi đơn giá bán.

  c. Số dư đảm phí chia định phí.

  d. Các câu trên sai.

  49. Độ lớn đòn bẩy kinh doanh được tính bằng công thức:

  a. Số dư đảm phí/Lợi nhuận.

  b. Số dư đảm phí/(Số dư đảm phí – Định phí).

  c. (Doanh thu – Biến phí)/(Số dư đảm phí – Định phí).

  *d. Các câu trên đúng.

  50. Đơn giá bán giảm 10 đơn vị tiền tệ, biến phí đơn vị giảm 10 đơn vị tiền tệ thì:

  *a. Số dư đảm phí đơn vị sẽ không đổi.

  c. Số dư đảm phí sẽ không đổi.

  b. Số dư đảm phí đơn vị sẽ giảm 10 đơn vị tiền tệ.

  d. Các trường hợp trên đều sai

  51. Doanh thu an toàn của các doanh nghiệp phụ thuộc vào:

  a. Kết cấu chi phí của mỗi doanh nghiệp.

  b. Mức độ an toàn của ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh.

  *c. Hai câu trên đều đúng.

  d. Hai câu trên đều sai.

  52. Khi doanh nghiệp đã vượt qua điểm hòa vốn, nếu doanh thu tăng một lượng thì lợi nhuận sẽ tăng một lượng bằng:

  a. Tỉ lệ số dư đảm phí * mức tăng doanh thu.

  b. Tỉ lệ số dư đảm phí * Tổng doanh thu.

  *c. Mức tăng số dư đảm phí của những sản phẩm vượt qua điểm hòa vốn.

  d. Các câu trên đúng.

  53. Đối với những doanh nghiệp SXKD nhiều loại sản phẩm, nếu doanh thu tăng một lượng bằng nhau thì những sản phẩm có tỉ lệ số dư đảm phí lớn hơn sẽ:

  *a. Đạt mức tăng lợi nhuận lớn hơn.

  b. Đạt mức tăng lợi nhuận nhỏ hơn.

  c. Lợi nhuận không đổi.

  d. Các câu trên đều sai.

  54. Giá bán hòa vốn tại các mức sản lượng khác nhau được xác định bằng công thức:

  a. (Định phí/Sản lượng) + biến phí đơn vị.

  b. Định phí đơn vị + Biến phí đơn vị.

  c. Hai câu trên đều đúng.

  d. Hai câu trên đều sai.

  55. Công thức nào sau đây dùng để tính doanh thu cần đạt được để thỏa mãn mức lợi nhuận mong muốn:

  a. Tổng định phí và lợi nhuận mong muốn chia cho số dư đảm phí;

  b. Tổng định phí và lợi nhuận mong muốn chia cho số dư đảm phí đơn vị;

  *c. Tổng định phí và lợi nhuận mong muốn chia cho tỉ lệ số dư đảm phí;

  d. Các trường hợp trên đều đúng.

  56. Đòn bẩy kinh doanh

  a. Là đại lượng được xác định bằng mối quan hệ giữa tốc độ tăng lợi nhuận với tốc độ tăng doanh thu;

  d. Được xác định bằng công thức: Tốc độ tăng lợi nhuận/Tốc độ tăng doanh thu.

  c. Được xác định bằng công thức: Tổng số dư đảm phí/Lợi nhuận trước thuế.

  *d. Các câu trên đều đúng.

  57. Tác dụng của chỉ tiêu số dư đảm phí là:

  a. Cho biết khả năng bù đắp chi phí của giá bán;

  b. Cho biết con đường tối da hóa lợi nhuận (muốn tối đa hóa lợi nhuận phải tối đa hóa số dư đảm phí).

  *c. Cả (a) và (b) đều đúng.

  d. Cả (a) và (b) đều sai.

  58. Công thức xác định sản lượng cần sản xuất và tiêu thụ để đạt mức lợi nhuận mong muốn là:

  a. (Định phí đơn vị + Lợi nhuận mong muốn đơn vị)/Số dư đảm phí đơn vị.

  b. (Định phí + Mức lợi nhuận mong muốn)/Số dư đảm phí đơn vị.

  c. (Định phí + Mức lợi nhuận mong muốn)/(Đơn giá bán – Biến phí đơn vị).

  *d. (b) hoặc (c).

  59. Tỉ lệ giữa biến phí và định phí so với tổng chi phí được gọi là:

  a. Tỉ lệ số dư đảm phí.

  *b. Kết cấu chi phí.

  c. Hai câu trên đúng.

  d. Hai câu trên sai.

  60. Doanh thu hòa vốn chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố nào sau đây:

  *a. Giá bán, biến phí, định phí.

  b. Giá bán, biến phí và kết cấu bán hàng.

  c. Định phí, biến phí, kết cấu bán hàng.

  d. Số dư đảm phí, định phí và kêt cấu bán hàng.

  61. Số dư đảm phí không thay đổi khi:

  a. Định phí thay đổi.

  b. Giá bán thay đổi.

  c.Biến phí thay đổi.

  *d. Các câu trên sai.

  62. Tại một doanh nghiệp có số liệu về việc tiêu thụ loại sản phẩm A như sau: số lượng sản phẩm tiêu thụ là 30.000 sản phẩm; đơn giá bán 45.000 đồng; hàm số chi phí là Y = 300.000.000 + 25.000.X. Sản lượng và doanh thu hoà vốn sẽ là:

  a. 17.500 sản phẩm và 675.000.000 đồng                    c. 15.000 sản phẩm và 700.000.000 đồng

  *b. 15.000 sản phẩm và 675.000.000 đồng                 d. Các đáp án trên đều sai

  63. Tại một doanh nghiệp có số liệu về việc tiêu thụ loại sản phẩm A như sau: số lượng sản phẩm tiêu thụ là 30.000 sản phẩm; đơn giá bán 45.000 đồng; hàm số chi phí là Y = 300.000.000 + 25.000.X. Tỉ lệ số dư đảm phí là:

  a. 50% *                      b. 44 %                         c. 34%                           d. Các số trên đều sai

  64. Tại một doanh nghiệp có số liệu về việc tiêu thụ loại sản phẩm A như sau: số lượng sản phẩm tiêu thụ là 30.000 sản phẩm; đơn giá bán 45.000 đồng; hàm số chi phí là Y = 300.000.000 + 25.000.X. Nếu doanh nghiệp dự kiến tăng chi phí nhân công trực tiếp thêm 4.000đ/SP thì phải xác định giá bán sản phẩm A là bao nhiêu để tỉ lệ số đư dảm phí không thay đổi:

  a. 44.643đ                  b. 44.000đ                    c. 45.643đ                  d. 45.600đ

  65. Công ty ABC có tài liệu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm A trong kỳ như sau: Sản lượng tiêu thụ: 10.000SP; đơn giá bán: 30.000 đồng/SP; biến phí đơn vị: 20.000 đồng/SP; tổng định phí: 25.000.000 đồng; năng lực sản xuất tối đa 15.000 SP. Sản lượng hoà vốn, doanh thu hoà vốn, lãi thuần sẽ lần lượt là:

  a. Kết cấu chi phí của mỗi doanh nghiệp.

  b. Mức độ an toàn của ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh.

  *c. Hai câu trên đều đúng.

  d. Hai câu trên đều sai.

  52. Khi doanh nghiệp đã vượt qua điểm hòa vốn, nếu doanh thu tăng một lượng thì lợi nhuận sẽ tăng một lượng bằng:

  a. Tỉ lệ số dư đảm phí * mức tăng doanh thu.

  b. Tỉ lệ số dư đảm phí * Tổng doanh thu.

  *c. Mức tăng số dư đảm phí của những sản phẩm vượt qua điểm hòa vốn.

  d. Các câu trên đúng.

  53. Đối với những doanh nghiệp SXKD nhiều loại sản phẩm, nếu doanh thu tăng một lượng bằng nhau thì những sản phẩm có tỉ lệ số dư đảm phí lớn hơn sẽ:

  *a. Đạt mức tăng lợi nhuận lớn hơn.

  b. Đạt mức tăng lợi nhuận nhỏ hơn.

  c. Lợi nhuận không đổi.

  d. Các câu trên đều sai.

  54. Giá bán hòa vốn tại các mức sản lượng khác nhau được xác định bằng công thức:

  a. (Định phí/Sản lượng) + biến phí đơn vị.

  b. Định phí đơn vị + Biến phí đơn vị.

  c. Hai câu trên đều đúng.

  d. Hai câu trên đều sai.

  55. Công thức nào sau đây dùng để tính doanh thu cần đạt được để thỏa mãn mức lợi nhuận mong

  muốn:

  a. Tổng định phí và lợi nhuận mong muốn chia cho số dư đảm phí;

  b. Tổng định phí và lợi nhuận mong muốn chia cho số dư đảm phí đơn vị;

  *c. Tổng định phí và lợi nhuận mong muốn chia cho tỉ lệ số dư đảm phí;

  d. Các trường hợp trên đều đúng.

  56. Đòn bẩy kinh doanh

  a. Là đại lượng được xác định bằng mối quan hệ giữa tốc độ tăng lợi nhuận với tốc độ tăng doanh thu;

  d. Được xác định bằng công thức: Tốc độ tăng lợi nhuận/Tốc độ tăng doanh thu.

  c. Được xác định bằng công thức: Tổng số dư đảm phí/Lợi nhuận trước thuế.

  *d. Các câu trên đều đúng.

  57. Tác dụng của chỉ tiêu số dư đảm phí là:

  a. Cho biết khả năng bù đắp chi phí của giá bán;

  b. Cho biết con đường tối da hóa lợi nhuận (muốn tối đa hóa lợi nhuận phải tối đa hóa số dư đảm phí).

  *c. Cả (a) và (b) đều đúng.

  d. Cả (a) và (b) đều sai.

  58. Công thức xác định sản lượng cần sản xuất và tiêu thụ để đạt mức lợi nhuận mong muốn là:

  a. (Định phí đơn vị + Lợi nhuận mong muốn đơn vị)/Số dư đảm phí đơn vị.

  b. (Định phí + Mức lợi nhuận mong muốn)/Số dư đảm phí đơn vị.

  c. (Định phí + Mức lợi nhuận mong muốn)/(Đơn giá bán – Biến phí đơn vị).

  *d. (b) hoặc (c).

  59. Tỉ lệ giữa biến phí và định phí so với tổng chi phí được gọi là:

  a. Tỉ lệ số dư đảm phí.

  *b. Kết cấu chi phí.

  c. Hai câu trên đúng.

  d. Hai câu trên sai.

  60. Doanh thu hòa vốn chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố nào sau đây:

  *a. Giá bán, biến phí, định phí.

  b. Giá bán, biến phí và kết cấu bán hàng.

  c. Định phí, biến phí, kết cấu bán hàng.

  d. Số dư đảm phí, định phí và kêt cấu bán hàng.

  61. Số dư đảm phí không thay đổi khi:

  a. Định phí thay đổi.

  b. Giá bán thay đổi.

  c.Biến phí thay đổi.

  *d. Các câu trên sai.

  62. Tại một doanh nghiệp có số liệu về việc tiêu thụ loại sản phẩm A như sau: số lượng sản phẩm tiêu thụ là 30.000 sản phẩm; đơn giá bán 45.000 đồng; hàm số chi phí là Y = 300.000.000 + 25.000.X. Sản lượng và doanh thu hoà vốn sẽ là:

  a. 17.500 sản phẩm và 675.000.000 đồng            c. 15.000 sản phẩm và 700.000.000 đồng

  *b. 15.000 sản phẩm và 675.000.000 đồng         d. Các đáp án trên đều sai

  63. Tại một doanh nghiệp có số liệu về việc tiêu thụ loại sản phẩm A như sau: số lượng sản phẩm tiêu thụ là 30.000 sản phẩm; đơn giá bán 45.000 đồng; hàm số chi phí là Y = 300.000.000 + 25.000.X. Tỉ lệ số dư đảm phí là:

  a. 50% *                b. 44 %                          c. 34%                       d. Các số trên đều sai

  64. Tại một doanh nghiệp có số liệu về việc tiêu thụ loại sản phẩm A như sau: số lượng sản phẩm tiêu thụ là 30.000 sản phẩm; đơn giá bán 45.000 đồng; hàm số chi phí là Y = 300.000.000 + 25.000.X. Nếu doanh nghiệp dự kiến tăng chi phí nhân công trực tiếp thêm 4.000đ/SP thì phải xác định giá bán sản phẩm A là bao nhiêu để tỉ lệ số đư dảm phí không thay đổi

  a. 44.643đ            b. 44.000đ                    c. 45.643đ               d. 45.600đ

  65. Công ty ABC có tài liệu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm A trong kỳ như sau: Sản lượng tiêu thụ: 10.000SP; đơn giá bán: 30.000 đồng/SP; biến phí đơn vị: 20.000 đồng/SP; tổng định phí: 25.000.000 đồng; năng lực sản xuất tối đa 15.000 SP. Sản lượng hoà vốn, doanh thu hoà vốn, lãi thuần sẽ lần lượt là:

  *a. 2.500SP; 75.000.000đ và 75.000.000đ

  b. 2.500 SP; 70.000.000đ và 75.000.000đ

  c. 3.000 SP; 75.000.000đ và 75.000.000đ

  d. 2.500 SP; 75.000.000đ và 70.000.000đ

  66. Công ty ABC có tài liệu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm A trong kỳ như sau: Sản lượng tiêu thụ: 10.000SP; đơn giá bán: 30.000 đồng/SP; biến phí đơn vị: 20.000 đồng/SP; tổng định phí: 25.000.000 đồng; năng lực sản xuất tối đa 15.000 SP. Công ty dự kiến sẽ giảm giá bán mỗi sản phẩm 3.000 đồng để có thể tận dụng hết năng lực sản xuất. Trường hợp này, lãi thuần của công ty sẽ tăng:

  *a. 5.000.000đ              b. 15.000.000đ                c. 12.000.000đ             d. 20.000.000 đ

  67. Công ty ABC có tài liệu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm A trong kỳ như sau: Sản lượng tiêu thụ: 10.000SP; đơn giá bán: 30.000 đồng/SP; biến phí đơn vị: 20.000 đồng/SP; tổng định phí: 25.000.000 đồng; năng lực sản xuất tối đa 15.000 SP. Công ty dự kiến sẽ tăng chi phí quảng cáo mỗi tháng thêm 15.000.000đ để có thể tận dụng hết năng lực sản xuất. Trường hợp này, lãi thuần của công ty sẽ tăng:

  *a. 35.000.000đ

  b. 15.000.000đ

  c. 12.000.000đ

  d. 20.000.000 đ

  68. Công ty ABC có tài liệu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm A trong kỳ như sau: Sản lượng tiêu thụ: 10.000SP; đơn giá bán: 30.000 đồng/SP; biến phí đơn vị: 20.000 đồng/SP; tổng định phí: 25.000.000 đồng; năng lực sản xuất tối đa 15.000 SP. Công ty dự kiến sẽ tăng chi phí quảng cáo mỗi tháng thêm 15.000.000đ để có thể tận dụng hết năng lực sản xuất. Trường hợp này, lãi thuần của công ty sẽ là:

  a. 100tr                *b. 110tr                    c. 120tr                    d. 130tr

  69. Công ty ABC có tài liệu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm A trong kỳ như sau: Sản lượng tiêu thụ: 10.000SP; đơn giá bán: 30.000 đồng/SP; biến phí đơn vị: 20.000 đồng/SP; tổng định phí: 25.000.000 đồng; năng lực sản xuất tối đa 15.000 SP. Công ty dự kiến sẽ tăng chi phí quảng cáo mỗi tháng thêm 20.000.000đ để có thể tận dụng hết năng lực sản xuất. Trường hợp này, lãi thuần của công ty sẽ:

  a. Tăng 35tr                                      b. Tăng 20tr

  * c. tăng 30tr                                     d. Giảm 30tr

  70. Công ty ABC có tài liệu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm A trong kỳ như sau: Sản lượng tiêu thụ: 10.000SP; đơn giá bán: 30.000 đồng/SP; biến phí đơn vị: 20.000 đồng/SP; tổng định phí: 25.000.000 đồng; năng lực sản xuất tối đa 15.000 SP. Độ lớn đòn bẩy kinh doanh của công ty sẽ là:

  *a. 1,33                      b. 1,2                           c. 3,4                                      d. Các câu trên sai

  71. Công ty HG sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm A. Hiện tại công ty tiêu thụ 17.000 sản phẩm, giá bán 20.000đ/1SP, biến phí đơn vị 12.000đ, định phí trong kỳ 100.000.000 đồng. Công ty phải tiêu thụ bao nhiêu sản phẩm để đạt tỉ suất lợi nhuận 25% trên doanh thu:

  a. 30.000sp                                                    c. 33.000 sp

  b. 33.333sp                                                 * d. Các số trên sai

  72. Công ty HG sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm A. Hiện tại công ty tiêu thụ 17.000 sản phẩm, giá bán 20.000đ/1SP, biến phí đơn vị 12.000đ, định phí trong kỳ 100.000.000 đồng. Mục tiêu của công ty trong kỳ tới là tăng 25% lợi nhuận. Hỏi phải tiêu thu bao nhiêu sản phẩm để đạt mục tiêu đó:

  a. 18.000sp                b. 18.500sp             *c. 18.125sp               d. Các số trên sai

  73.Công ty HG sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm A. Hiện tại công ty tiêu thụ 17.000 sản phẩm, giá bán 20.000đ/1SP, biến phí đơn vị 12.000đ, định phí trong kỳ 100.000.000 đồng. Mục tiêu của công ty trong kỳ tới là tăng 25% lợi nhuận. Hỏi doanh thu tiêu thụ phải là bao nhiêu để đạt mục tiêu đó:

  a. 360.000.000đ

  b. 365.000.000đ

  c. 362.000.000đ

  * d. 362.500.000đ

  74. Công ty HG sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm A. Hiện tại công ty tiêu thụ 17.000 sản phẩm, giá bán 20.000đ/1SP, biến phí đơn vị 12.000đ, định phí trong kỳ 100.000.000 đồng. Doanh thu an toàn của công ty là:

  *a. 90tr                            b. 96tr                         c. 100tr                               d. 120tr

  75. Công ty HG sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm A. Hiện tại công ty tiêu thụ 17.000 sản phẩm, giá bán 20.000đ/1SP, biến phí đơn vị 12.000đ, định phí trong kỳ 100.000.000 đồng. Tỉ lệ Doanh thu an toàn của công ty là:

  *a. 26,5%                         b. 23%                          c. 24%                            d. 27%

  76. Công ty TÙNG DƯƠNG có tài liệu về sản xuất và tiêu thụ hàng hoá trong tháng 5/200N như sau: Sản lượng tiêu thụ: 25.000 sản phẩm; Giá bán mỗi sản phẩm: 50.000 đ; Biến phí đơn vị: 35.000đ; Tổng định phí: 25.000.000đ; Năng lực sản xuất tối đa: 30.000 sản phẩm. Một khách hàng đề nghị mua 5.000 sản phẩm, với giá bán không quá 85% mức giá hiện tại, chi phí vận chuyển giao hàng là 1.000.000đ, doanh nghiệp muốn có lãi từ lô hàng này là 6.000.000đ. Biết định phí đã được bù đắp bởi các hợp đồng trước đó. Giá bán của lô hàng này sẽ được định giá là:

  a. 33.000đ/SP

  b. 33.500đ/SP

  c. 35.000đ/SP

  *d.36.400đ/SP

  77. Công ty ABC có tài liệu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm A trong kỳ như sau: Sản lượng tiêu thụ: 10.000SP; đơn giá bán: 30.000 đồng/SP; biến phí đơn vị: 20.000 đồng/SP; tổng định phí: 25.000.000 đồng; năng lực sản xuất tối đa 15.000 SP. Công ty dự kiến sẽ giảm giá bán mỗi sản phẩm 3.000 đồng, tăng chi phí quảng cáo mỗi tháng 10.000.000đ, giảm biến phí mỗi sản phẩm 2.000đ để có thể tận dụng hết năng lực sản xuất. Trưởng hợp này lợi nhuận của công ty sẽ:

  a. Tăng 23tr

  * b. tăng 25tr

  c. Giảm 25tr

  d. Giảm 23tr

  78. Công ty ABC có tài liệu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm A trong kỳ như sau: Sản lượng tiêu thụ:10.000SP; đơn giá bán: 30.000 đồng/SP; biến phí đơn vị: 20.000 đồng/SP; tổng định phí: 25.000.000đồng; năng lực sản xuất tối đa 15.000 SP. Công ty dự kiến sẽ giảm giá bán mỗi sản phẩm 3.000 đồng,tăng chi phí quảng cáo mỗi tháng 10.000.000đ, giảm biến phí mỗi sản phẩm 2.000đ để có thể tận dụng hết năng lực sản xuất. Trưởng hợp này số dư đảm phí đơn vị của công ty sẽ là:

  a. 7.000đ

  b. 8.000đ

  * c. 9.000đ

  d. 10.000đ

  79. Công ty ABC có tài liệu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm A trong kỳ như sau: Sản lượng tiêu thụ:10.000SP; đơn giá bán: 30.000 đồng/SP; biến phí đơn vị: 20.000 đồng/SP; tổng định phí: 25.000.000 đồng; năng lực sản xuất tối đa 15.000 SP. Công ty dự kiến sẽ giảm giá bán mỗi sản phẩm 3.000 đồng, tăng chi phí quảng cáo mỗi tháng 10.000.000đ, giảm biến phí mỗi sản phẩm 2.000đ để có thể tận dụng hết năng lực sản xuất. Trưởng hợp này lợi nhuận của công ty sẽ là:

  a. 90tr                    b. 95tr                      c. 75tr                * d. 100tr

  80. Công ty ABC có tài liệu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm A trong kỳ như sau: Sản lượng tiêu thụ:10.000SP; đơn giá bán: 30.000 đồng/SP; biến phí đơn vị: 20.000 đồng/SP; tổng định phí: 25.000.000 đồng; năng lực sản xuất tối đa 15.000 SP. Công ty dự kiến sẽ giảm giá bán mỗi sản phẩm 3.000 đồng, tăng chi phí quảng cáo mỗi tháng 10.000.000đ, giảm biến phí mỗi sản phẩm 2.000đ để có thể tận dụng hết năng lực sản xuất. Trường hợp này tổng số đảm phí của công ty sẽ là:

  *a. 135tr.                b. 100tr                   c. 120tr                d. 130tr

  81. Công ty ABC có tài liệu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm A trong kỳ như sau: Sản lượng tiêu thụ: 10.000SP; đơn giá bán: 30.000 đồng/SP; biến phí đơn vị: 20.000 đồng/SP; tổng định phí: 25.000.000 đồng; năng lực sản xuất tối đa 15.000 SP. Công ty dự kiến sẽ giảm giá bán mỗi sản phẩm 3.000 đồng, tăng chi phí quảng cáo mỗi tháng 10.000.000đ, giảm biến phí mỗi sản phẩm 2.000đ để có thể tận dụng hết năng lực sản xuất. Trưởng hợp này tổng số đảm phí của công ty sẽ:

  a. tăng 30tr.

  b. Giảm 30tr.

  *c. tăng 35tr.

  d.Giảm 35tr.

  82. Phân bổ chi phí bộ phận phục vụ:

  a. Tính theo chi phí thực tế.

  b. Đầu năm phân bổ theo chi phí kế hoạch.

  c. Cuối năm phân bổ theo chi phí thực tế.

  *d. Đầu năm hay cuối năm đều phân bổ theo chi phí kế hoạch.

  83. Lấy doanh thu làm căn cứ phân bổ biến phí sẽ:

  a.Hợp lý vì biến phí biến động tỉ lệ với doanh thu.

  *b. Không hợp lý vì biến phí không biến động theo doanh thu.

  c. Hai câu trên đúng.

  d.Hai câu trên sai.

  84. Lấy doanh thu làm căn cứ phân bổ định phí sẽ:

  a.Hợp lý vì định phí biến động tỉ lệ với doanh thu.

  *b. Không hợp lý vì định phí không biến động theo doanh thu.

  c. Hai câu trên đúng.

  d.Hai câu trên sai.

  85. Câu nào không đúng khi nói về tiêu chuẩn để lựa chọn căn cứ phân bổ chi phí của bộ phận phục vụ:

  *a. Dựa vào mức lợi ích gián tiếp mà các bộ phận phục vụ mang lại.

  b. Dựa vào diện tích hoặc mức trang bị của bộ phận hoạt động chức năng.

  c. Rõ ràng, không phức tạp.

  d. Công thức phân bổ đơn giản, dễ hiểu.

  86. Phân bổ chi phí của bộ phận phục vụ theo chi phí thực tế sẽ dẫn đến:

  a. Không kích thích các bộ phận phục vụ kiểm soát chi phí.

  b. Sự lãng phí về chi phí hoạt động của bộ phận phục vụ sẽ chuyển hết sang cho bộ phận chức năng.

  c. Thông tin chi phí không kịp thời.

  *d. Các câu trên đúng.

  87. Theo phương pháp phân bổ bậc thang, chi phí của các bộ phận phục vụ cung ứng lẫn nhau được tính theo:

  *a. Chi phí dự toán.

  b. Chi phí thực tế.

  c. Chi phí ban đầu.

  d. Các câu trên sai.

  88. Khi thực hiện phân bổ chi phí của bộ phận phục vụ thì cần lưu ý:

  a. Chi phí phân bổ được chọn nên là chi phí thực tế.

  b. Căn cứ phân bổ được chọn là tỷ lệ thực tế hoặc mức sử dụng thực tế.

  c. Hai câu trên đúng.

  *d. Hai câu trên sai.

  89. Theo phương pháp phân bổ trực tiếp, chi phí cần phân bổ của bộ phận phục vụ được xác định bao gồm:

  a. Cả chi phí của bộ phận phục vụ khác.

  b. Cả chi phí của bộ phận chức năng.

  *c. Chỉ có chi phí của bộ phận phục vụ đó.

  d. Các câu trên sai.

  90. Số dư bộ phận được xác định bằng:

  a. Tổng Doanh thu bộ phận – Tổng biến phí bộ phận.

  b. Tổng Doanh thu bộ phận – Tổng định phí bộ phận.

  *c. Tổng Doanh thu bộ phận – (Tổng biến phí bộ phận + Tổng định phí bộ phận).

  d. Số dư đảm phí – Định phí chung.

  91. Phương pháp phân bổ chi phí của bộ phận phục vụ theo cách ứng xử của chi phí có ưu điểm:

  a. Bộ phận chức năng không phải chịu đựng tính kém hiệu quả của bộ phận phục vụ.

  b. Bộ phận chức năng sẽ cố gắng sử dụng đúng mức kế hoạch.

  c. Tỷ lệ phân bổ định phí sẽ được duy trì trong nhiều kỳ.

  *d. Tất cả các ý trên đều đúng.

  92. Theo phương pháp phân bổ bậc thang, chi phí cần phân bổ của bộ phận phục vụ bao gồm:

  *a. Cả chi phí của bộ phận phục vụ phân bổ trước.

  b. Cả chi phí của bộ phận chức năng.

  c. Chỉ có chi phí của bộ phận phục vụ đó.

  d. Chỉ có chi phí của bộ phận phục vụ có mức độ hoạt động cao nhất và ảnh hưởng nhiều nhất đến các bộ phận phục vụ khác.

  93. Câu nào không đúng khi nói về nguyên tắc phân bổ của hình thức phân bổ bậc thang:

  a. Chi phí của bộ phận phục vụ được phân bổ cho các bộ phận chức năng và các bộ phận phục vụ khác.

  b. Chi phí của các bộ phận phục vụ được phân bổ lần lượt theo thứ tự nhất định.

  *c. Ở các bộ phận được chọn phân bổ sau, tổng chi phí cần phân bổ chỉ bao gồm chi phí phát sinh của bản thân bộ phận đó.

  Như vậy, bài viết đã Tất Tần Tật Về Công Thức Kế Toán Quản Trị. Hy vọng những kiến thức mà Trung tâm WElearn gia sư chia sẻ có thể giúp ích cho bạn trong việc học hơn.

  Xem thêm các bài viết liên quan

  ? Trung tâm gia sư WElearn chuyên giới thiệu, cung cấp và quản lý Gia sư.
  ? Đội ngũ Gia sư với hơn 1000 Gia sư được kiểm duyệt kỹ càng.
  ? Tiêu chí của chúng tôi là NHANH CHÓNG và HIỆU QUẢ. NHANH CHÓNG có Gia sư và HIỆU QUẢ trong giảng dạy.